REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

TORPOL S.A.: Zawarcie z PGNiG S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

2022-08-01 15:25
publikacja
2022-08-01 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawarcie z PGNiG S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 dotyczącego wyboru przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. [Inwestor] oferty złożonej przez konsorcjum firm z udziałem TORPOL S.A. [Emitent] oraz Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. [łącznie jako Konsorcjum] jako najkorzystniejszej w ramach przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód Część 1: Rozbudowa Ośrodka Centralnego Lubiatów o zespół budynków i obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną; rozbudowa Ośrodka Grupowego Międzychód związana z włączeniem do eksploatacji odwiertu Międzychód-8H." [Inwestycja], Zarząd Emitenta informuje o powzięciu w dniu 1 sierpnia 2022 r. informacji o obustronnym podpisaniu umowy na realizację ww. Inwestycji [Umowa] pomiędzy Konsorcjum a Inwestorem.

Wynagrodzenie Konsorcjum w ramach Umowy wynosi 393 mln zł brutto [tj. ok. 319,5 mln zł netto], z czego udział Emitenta w wynagrodzeniu i realizacji prac wynosi ok. 25%. Okres gwarancji należytego wykonania przypadający na zakres prac objętych Umową określony jest na 24 miesiące, natomiast okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty, przy czym okres gwarancji jakości na Materiały, Urządzenia i Wyposażenie jest nie krótszy niż 24 miesiące, od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Termin realizacji Inwestycji został określony na 24 miesiące od zawarcia Umowy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m.in. w przypadku zwłoki w realizacji Umowy, czy też w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Konsorcjum [w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum]. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum. Zapłata kary umownej nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-08-01 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki