REKLAMA
DZIEŃ UE

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy na wykonanie biogazowni

2023-02-13 16:49
publikacja
2023-02-13 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-13
Skrócona nazwa emitenta
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy na wykonanie biogazowni
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Global Hydrogen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 13 lutego 2023 r. przez Emitenta jako wykonawcy, Umowy na realizację inwestycji polegająca na wykonaniu na rzecz zamawiającego w formule zaprojektuj i wybuduj, kompletnej biogazowni o docelowej mocy 1 MW, na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Markowice („Umowa”). Formuła zaprojektuj i wybuduj oznacza kompleksowe wykonanie przez Emitenta na rzecz zamawiającego całości prac we wszystkich branżach. Prace zostaną wykonane przez Emitenta z wykorzystaniem opatentowanej technologii mieszania reaktora biogazowni SMBP. Strony uzgodniły w Umowie, iż wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganą dokumentacją do wniosku o pozwolenie na budowę zostanie dokonane do 31 sierpnia 2023 r. Całkowita realizacja Umowy wg uzgodnionego przez strony harmonogramu i zgodnie z jej treścią ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2024 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest stałe i zostało przez Strony określone na kwotę 15.500.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto. Wynagrodzenie umowne obejmuje opłaty, koszty i inne należności, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem Umowy, w tym związane ze sprzedażą, dostarczeniem i zainstalowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń oraz kosztami licencji. Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem przyjętym przez strony, przy założeniu podziału prac na etapy: etap wykonania projektu technologicznego i dokumentacji technicznej, etap realizacji inwestycji oraz etap rozruchu biogazowni i szkolenia z zakresu jej eksploatacji. Zamawiający i Emitent przewidzieli w Umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów umowy w formie kar umownych. Pozostałe warunki Umowy w ocenie Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Informację o podpisaniu Umowy Emitent uznał za istotną z uwagi na jej wartość, a tym samym wpływ na sytuację finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-13 Marcin Peszyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki