Getin Noble Bank w II kw. '20 z dużą stratą

2020-09-11 08:10, akt.2020-09-11 09:01
publikacja
2020-09-11 08:10
aktualizacja
2020-09-11 09:01
fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Strata netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 246,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 86,7 mln zł - podał bank w raporcie.

Analitycy oczekiwali, że strata netto banku w II kwartale wyniesie 153,2 mln zł, ale konsensus nie uwzględniał dodatkowych rezerw o których bank poinformował pod koniec sierpnia.

Bank podał wówczas, że w wynikach za II kwartał utworzy dodatkowy odpis w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego, wynikającego ze skutków pandemii koronawirusa COVID-19.

Oczekiwania trzech biur maklerskich, co do straty netto za II kwartał, wahały się od 148,4 mln zł do 157 mln zł.

W I połowie 2020 roku strata netto wyniosła 356,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 246,3 mln zł.

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe) wyniosły w drugim kwartale 271,5 mln zł. Rynek spodziewał się wcześniej odpisów na poziomie 212,9 mln zł.

W II kwartale 2020 roku bank dodatkowo utworzył rezerwę na koszty ryzyka prawnego kredytów walutowych w kwocie 11,4 mln zł (w wyniku dokonanej oceny i zidentyfikowania podwyższonego ryzyka związanego z wyrokami sądowymi dotyczącymi kredytów indeksowanych w CHF).

Pod koniec czerwca łączna wartość przedmiotu sporu w 3.531 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których Getin występował w charakterze pozwanego wyniosła 987,9 mln zł.

Bank podał, że w I półroczu 2020 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 13 spraw sądowych wytoczonych przeciwko niemu przez klientów, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 7 wyroków było na korzyść klientów, 3 wyroki na korzyść banku, a 2 sprawy zostały umorzone.

Wartość sprzedaży kredytowej w ciągu I półrocza 2020 roku wyniosła 2,9 mld zł i była niższa o 20,4 proc. niż rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 42,9 proc. udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 30,1 proc. łącznej sprzedaży, a wykup wierzytelności leasingowych 27,1 proc.

Bank podał, że w II kwartale 2020 roku obserwował systematyczny powrót środków klientowskich do banku, przy czym spadek rynkowych stóp procentowych wpłynął również na poziom oprocentowania depozytów i rachunków klientowskich, co miało również znaczenie dla skłonności klientów do oszczędzania w formie lokat i rachunków oszczędnościowych.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wzrósł do 256,1 mln zł z 232,7 mln zł rok wcześniej i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 256,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 254-260 mln zł).

W I półroczu 2020 roku oprocentowanie nowo pozyskanych przez bank terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,4 proc., tj. o 1,0 pp. mniej niż wynosił koszt w I półroczu 2019 roku. W czerwcu 2020 roku koszt nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniósł 0,7 proc., tj. o 1,1 pp. niżej niż odnotowano w grudniu 2019 roku.

Wynik z prowizji spadł do 9,5 mln zł z 23,8 mln zł i był 25,6 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 12,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 11 mln zł do 16,3 mln zł).

Suma bilansowa grupy na koniec czerwca 2020 roku wyniosła 51,3 mld zł i była niższa o 3 proc. w stosunku do końca grudnia 2019 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy banku wynosi 8,55 proc., podczas gdy wymagany dla banku jest na poziomie 11,8 proc. 

Poniżej przedstawiamy wyniki Getin Noble Banku w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2020 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 256,1 256,1 0,0%
Wynik z prowizji 9,5 12,8 -25,6%
Koszty ogółem 208,6 213,2 -2,1%
Saldo rezerw* -271,5 -212,9 27,5%
Strata netto* -246,9 -153,2 61,2%
2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 256 233 10% 285 -10%
Wynik z prowizji 10 24 -60% 11 -12%
Koszty ogółem 209 222,0 -6% 274 -24%
Saldo rezerw -271 -113 141% -172 58%
Strata netto -247 -87 185% -110 125%

* Konsensus nie uwzględniał informacji podanej przez bank dotyczącej utworzenia dodatkowego odpisu w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii koronawirusa COVID-19.

Getin Noble Bank chce zaktualizować plan naprawy, by uwzględniał skutki pandemii

Wyniki Getin Noble Bank w I połowie 2020 roku były niższe niż założono w planie naprawy i bank aktualizuje założenia tego planu, by dostosować go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych, wynikających ze skutków pandemii COVID-19 - poinformował bank w raporcie półrocznym.

"Wynik finansowy grupy za I półrocze 2020 roku wyniósł -356,6 mln złotych i był niższy od założonego w Planie Naprawy, co w znacznym stopniu wynika z niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym wywołanych pandemią COVID-19 (...)" - napisano w raporcie.

Bank wskazał na negatywny wpływ spadku stóp procentowych, wzrost kosztów ryzyka kredytowego, w tym utworzenie dodatkowego odpisu aktualizującego w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego, wynikającego ze skutków pandemii.

"Uwzględniając te zdarzenia zarząd banku jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń Planu Naprawy celem dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19" - napisano w raporcie.

Bank realizuje plan naprawy, który został zatwierdzony w styczniu 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej na temat planu naprawy.

(PAP Biznes)

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (20)

dodaj komentarz
lemingot
Nie ma zaskoczenia, ten bank zawsze miał optymistyczne prognozy i świetne plany naprawcze, problem w tym, że brakuje w nim praktyków potrafiących je zrealizować.
sallywalker
Dziś trzeba się skupić na planie naprawczym i walczyć o lepsze jutro.
mrpepper
Tutaj epidemia uderzyła we wszystkich! Dobrze, że chociaż postawili na usługi mobilne.
demeryt_69
Chiński wirus napędził sprzedaż chińskich telefonów - przypadek?
colombo12
Podczas pandemii wszystkie prognozy ekonomiczne można włożyć między książki.
demeryt_69
Zdecydowaną większość 'prognoz' ekonomistów można tam włożyć :)
demeryt_69
Nie wiem czy jest wiele banków na świecie, które nie poniosły by strat za omawiany okres. Jedno jest natomiast pewne - od czasów próby wymuszenia groteskowo wysokiej łapówki od Czarneckiego przez KNF, Getin stał się jednym z najlepiej działających banków w Polsce. Amen!
kerad_
Ale ten bank ponosi straty od dekady :-)
demeryt_69 odpowiada kerad_
Czyżby? Bankier donosił 10 lat temu raczej co innego: "W 2010 roku Grupa kapitałowa GETIN Holding wypracowała 421,1 mln zł zysku netto, co stanowi wynik o 52,6% lepszy niż w 2009 roku"

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyniki-Getin-Holdingu-za-2010-rok-powyzej-oczekiwan-2293412.html
kerad_ odpowiada demeryt_69
Ja wiem że mu się zdarzyło ogłosić zysk ... ale ogólnie o jego możliwym bankructwie też bankier nie raz pisał i to znacznie wcześniej niż wybuchła afera z KNF.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki