REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Shoper S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-12 06:44
publikacja
2023-01-12 06:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-12
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

Raporty roczne:
- Raport roczny za rok 2022 – 4 kwietnia 2023
- Skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 4 kwietnia 2023

Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 27 kwietnia 2023
- Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 26 października 2023

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 19 września 2023

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ponadto zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§80 ust. 4 oraz §62 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Shoper S.A. with its registered office in Kraków
("Company") hereby announces the dates of publication of periodic
reports in the financial year 2023.


Periodic reports will be made public on the following dates:


Annual Reports:- Standalone annual report for 2022 year - April 4,
2023- Consolidated annual report for 2022 year - April 4, 2023


Consolidated Quarterly Reports:- Quarterly report for Q1 2023 –
April 27, 2023- Quarterly report for Q3 2023 – October 26, 2023


Consolidated semi-annual report for the first half of 2023 – September
19, 2023


The Management Board of the Company hereby announces that, pursuant to §
62 sec. 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance regarding
current and periodic information to be submitted by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state (the "Regulation"), the
Company informs that the consolidated quarterly and semi-annual reports
will include the quarterly and semi-annual standalone financial
statements. Therefore, the Company will not publish separate standalone
quarterly and semi-annual reports.


Moreover, in accordance with § 79 sec. 2 of the Regulation, the Company
will not publish consolidated quarterly reports for Q4 2022 and Q2 2023.


§ 80 sec. 4 and § 62 sec. 1 and 3 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-12 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-01-12 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki