11,3000 zł
-5,04% -0,6000 zł
Suwary SA (SUW)

Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_z_uzupelnieniem_oswiadczen_i_wyjasnieniem_wskaznikow__podpisane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Suwary S.A. koryguje Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku. Korekta dotyczy:
1. Uzupełnienia oświadczenia Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w pkt. 5.10 Sprawozdania Zarządu o informacje o których mowa w §70 ust. 1 pkt 7 lit. b i c oraz w §71 ust. 1 pkt 7 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Przy czym informacje zawarte w obu paragrafach §70 i §71 Rozporządzenia ujęte są łącznie w pkt. 5.10 Sprawozdania. Dodano:
„Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej będącego załącznikiem do Uchwały nr 7/2020 Rady Nadzorczej, Zarząd oświadcza, że:
 wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie roczne sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedur wyboru firmy audytorskiej
 firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej
 przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji
 Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską”

2. Uzupełnienie oświadczenia Rady Nadzorczej , o którym mowa w pkt. 5.11 o informacje, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 8) lit. b oraz § 71 ust.1 pkt 8) lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) sprawozdania dodano:
c) nie ma zastosowania § 70 ust. 1 pkt 8) lit. b oraz § 71 ust. 1 pkt 8) lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


3. Uzupełnienia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego („Oświadczenie”) o informacje określone w §70 ust. 6 pkt. 5 lit. 1 Rozporządzenia. Uzupełnienie Oświadczenia znajduje się w pkt. 5.5 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta Sprawozdania Dodano:

„Pan Raimondo Eggink jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Licencję doradcy inwestycyjnego zdobył w marcu 1995r. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i doradców. W 2000r. stowarzyszenie AIMIR przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.
Pan Paweł Powada jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu branży przemysłowej. Pracuje i pracował w zarządach spółek związanych z technologią informatyczną.
Pan Jeffrey Barclay jest osobą posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Od 17 lat pełni funkcję wiceprezesa ds., finansów Wentworth Technologies, światowego lidera w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W 1989 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta w Institute of Chartered Accountants w Ontario, Kanada. Przez 7 lat pracował dla KPMG Canada w zespołach audytorskich, brał udział w audytach dużych międzynarodowych firm produkcyjnych i ubezpieczeniowych, podatków od osób prawnych i fizycznych oraz transakcji połączenia i nabycia.
Polityka oraz procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem podjęta została Uchwałą nr 3/2017 i 4/2017 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta.
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Suwary S.A. przy udzielaniu rekomendacji oraz Rada Nadzorcza Spółki dokonując wyboru firmy audytorskiej kierują się następującymi głównymi zasadami:
 Zasadą bezstronności i niezależności firmy audytorskiej, szczególnie w kontekście ewentualnych usług niebędących czynnościami rewizji finansowej świadczonych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Wentworth
 Zaproponowanym kosztem usługi
 Skalą działalności firmy audytorskiej umożliwiającą przeprowadzenie badania innych podmiotów Grupy Kapitałowej Wentworth
 Dotychczasowym doświadczeniem firmy audytorskiej w badaniu jednostek zainteresowania publicznego o zbliżonym profilu działalności
Pierwsza umowa z firmą audytorską na przeprowadzenie badań i przeglądów może zostać zawarta na okres 2 lub 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.
Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki i była sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria. Rekomendacja nie dotyczyła przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego.
Na rzecz emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe inne dozwolone usługi niebędące badaniem .”
4. Uzupełnienie pkt 1.4 i 1.5 sprawozdania z działalności poprzez dodanie:

Definicje:
1. Rentowność sprzedaży brutto: Zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży
2. Rentowność sprzedaży netto: Zysk (Strata netto) / przychody ze sprzedaży
3. Rentowność EBITDA: EBITDA/ przychody ze sprzedaży i przychody operacyjne
4. Kapitał własny/ Majątek trwały
5. Zobowiązania kapitałowe, kredyty i pożyczki i inne instrumenty dłużne plus leasingi /Kapitał własny
6. Zobowiązania finansowe, kredyty i pożyczki i inne instrumenty dłużne plus leasingi /aktywa
7. Płynność bieżąca: aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe
8. Płynność szybka: aktywa obrotowe minus zapasy do zobowiązań krótkoterminowych
9. Rotacja zapasów: zapas/przychody ze sprzedaży X 360 dni
10. Rotacja należności: należności z tytułu dostaw robót i usług oraz pozostałe/ przychody ze sprzedaży X 360 dni
11. Rotacja zobowiązań: zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług oraz pozostałe/ przychody ze sprzedaży X 360 dni

EBITDA – wynik na działalności operacyjnej plus amortyzacja

Zarząd Grupy zdecydował o zamieszczeniu alternatywnych pomiarów wyników w celu ułatwienia i ujednolicenia oceny podstawowych wielkości finansowych w roku bieżącym i w okresach poprzednich zarówno dla Grupy jak i na tle segmentu rynku. Prezentujemy wskaźniki dotyczące rentowności, płynności oraz kapitału pracującego.
Załącznikiem do raportu jest sprawozdanie Grypy Kapitałowej Suwary za okres 2018/2019.
Załączniki
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie z uzupełnieniem oświadczeń i wyjasnieniem wskaźników_ podpisane.pdfSkonsolidowane sprawozdanie z uzupełnieniem oświadczeń i wyjasnieniem wskaźników_ podpisane.pdf Uzupełnione Sprawozdanie z działaności

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-20 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu
2020-02-20 Lilla Stefanek Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.