REKLAMA

SUNEX S.A.: Przystąpienie do realizacji inwestycji w SSE

2022-07-26 13:46
publikacja
2022-07-26 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Przystąpienie do realizacji inwestycji w SSE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") informuje, że Emitent zawarł w dniu 26 lipca 2022 r. z PSM Metallbau – Jaszkowic sp.k. z siedzibą w Kątach Opolskich (46-050) ul. Leśna 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000658900 umowę o roboty budowlane obejmujące budowę hali magazynowej w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 4. Wartość umowy to 7.898.700 zł netto. Termin zakończenia prac ustalono na 10 grudnia 2022 r. Umowa zawarta została na warunkach rynkowych nie odbiegających od postanowień typowych umów tego typu. Emitent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Emitenta z wyłącznej winy Emitenta. Część nowopowstającej hali przeznaczona będzie na instalację linii technologicznej niezbędnej do rozpoczęcia prac B+R dotowanych przez NCBiR jako projekt pod nazwą "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O pozyskaniu dofinansowania z NCBiR Emitent informował raportem bieżącym z dnia 28 grudnia 2021 r. (RB nr 30/2021). W nowopowstającej hali planowana jest także instalacja maszyn, które umożliwią zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych w aktualnym asortymencie Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 25 lipca 2022 r. uprawomocniła się decyzja wydana przez Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („SSE”) w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki dookreślająca warunki wsparcia działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta polegające na odpowiednim zwolnieniu z podatku dochodowego na czas określony do grudnia 2031 r. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wyniesie ok. 28,8 miliona złotych. Emitent zobowiązany jest do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych w wysokości 22,2 milionów złotych (nakłady na nieruchomości i środki trwałe na działkach położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej 4), zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 15 pracowników, osiągniecia odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski (przeciętna intensywność sprzedaży wg raportu GUS), prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (co najmniej 1% kosztów przedsiębiorcy), realizacji szczegółowych kryteriów zrównoważonego rozwoju społecznego.

Wydatki planowane do poniesienia przez Emitenta w związku z ww. umową o roboty budowlane będą elementem kosztów kwalifikowanych objętych ww. decyzją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Marek Kossmann Członek Zarządu
2022-07-26 Beata Korona Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki