REKLAMA

STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2020 roku

2020-11-06 11:21
publikacja
2020-11-06 11:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. (Emitent, Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w III kwartale 2020 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku przychodów Segmentu Blach, które za III kwartał 2020 r. wyniosły 144 335 tys. zł (w porównaniu do kwoty 221 493 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2018 i 2019 roku). Powodem spadku przychodów jest zmniejszone zapotrzebowanie na blachy transformatorowe w raportowanym okresie - zarówno ze strony klientów Stalproduktu, jak i GO Steel Frydek-Mistek a.s. Zarząd Emitenta informował o spodziewanym spadku przychodów tego segmentu w wyniku COVID-19 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r.

W celu umożliwienia akcjonariuszom Spółki kompleksowej oceny skonsolidowanych wyników uzyskanych przez Grupę Stalproduktu w III kw. 2020 r., Zarząd Emitenta podaje także do publicznej wiadomości inne kluczowe pozycje rachunku zysków i strat:
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 806 452 tys. zł;
• skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 69 772 tys. zł;
• skonsolidowany zysk netto wyniósł 48 390 tys. zł.

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 roku, tj. 13 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki