REKLAMA

STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.

2020-06-23 15:02
publikacja
2020-06-23 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Zarządu spółki zależnej, tj. ZGH „Bolesław” S.A. („Spółka”), informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZGH „Bolesław” S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 129.128.999,27 zł w ten sposób, że kwota 33.223.200,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 95.905.799,27 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy
i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy Spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji Spółki serii A, B i C wyniesie 2,00 zł brutto.
Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 3 lipca 2020 r., natomiast jej wypłata przez Spółkę nastąpi w dniu 24 lipca 2020 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż aktualny (tj. na dzień sporządzenia niniejszego raportu) udział Stalproduktu w kapitale zakładowym ZGH „Bolesław” S.A. wynosi 94,93 %.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Łukasz Mentel Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy .
2020-06-23 Robert Kożuch Kierownik Biura Spraw Korporacyjnych i Projektów Specjalnych - Prokurent .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki