REKLAMA

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie umów kredytowych na zakup nieruchomości na łączną kwotę 9.500.000,00 zł

2017-09-08 16:14
publikacja
2017-09-08 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2017 KNF
Data sporządzenia: 2017-09-08
Skrócona nazwa emitenta
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych na zakup nieruchomości na łączną kwotę 9.500.000,00 zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Śląskich Kamienic S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent" lub "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 8 września 2017 roku dwóch umów kredytowych na łączną kwotę 9.500.000 zł pomiędzy Spółką, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("PKO BP SA"). Przedmiotowe kredyty zostały udzielone w walucie polskiej

Przedmiotem ww. umów było udzielenie Spółce przez PKO BP SA następujących kredytów (1) kredytu inwestycyjnego ("Kredyt inwestycyjny") na kwotę 7.200.000 zł z oraz (2) kredytu obrotowego nieodnawialnego na kwotę 2.300.000 zł. ("Kredyt obrotowy"). Środki pozyskane z ww. kredytów Emitent przeznaczy na zakup nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22 KW nr KA1K/00024310/2. ("Nieruchomość").

Oprocentowanie obu kredytów naliczane będzie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę PKO BP SA (1,65 punktów procentowych). Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M.

Emitent wskazuje, iż Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na zakup Nieruchomości, natomiast Kredyt obrotowy zostanie przeznaczony na sfinansowanie zapłaty podatku VAT w związku z zakupem przedmiotowej Nieruchomości.

Kredyt inwestycyjny został udzielony do dnia 7 września 2027 roku.
Kredyt obrotowy został udzielony do dnia 7 marca 2018 roku.

Oba kredyty zostaną postawione do dyspozycji Spółki po spełnieniu standardowych warunków dla tego typu umów kredytowych, a w szczególności, ale nie wyłącznie po ustanowieniu zabezpieczeń, po przedłużeniu umowy nabycia Nieruchomości oraz udokumentowaniu wniesienia wkładu własnego na zakup nieruchomości w kwocie 1.800.000 zł.

Zabezpieczeniem spłaty wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z Kredytu inwestycyjnego będą (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz (2) hipoteka umowna do kwoty 10.800.000 zł ustanowiona na Nieruchomości, (3) przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia, (4) oświadczenie o dobrowolnie poddaniu się egzekucji.

Zabezpieczeniem spłaty wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z Kredytu obrotowego będą (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz (2) hipoteka umowna do kwoty 3.450.000 zł ustanowiona na Nieruchomości, (3) przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia, (4) oświadczenie o dobrowolnie poddaniu się egzekucji.

Warunki ww. umów kredytowych, w tym w szczególności dotyczące marży banku oraz możliwości wypowiedzenia umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zawarcie przedmiotowych umów kredytu w ocenie Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-08 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu
2017-09-08 Kornelia Kita Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki