REKLAMA

SILVAIR INC: Aktualizacja informacji w sprawie emisji papierów wartościowych Silvair, Inc.

2020-08-28 18:41
publikacja
2020-08-28 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
SILVAIR INC
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie emisji papierów wartościowych Silvair, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących Silvair, Inc. („Spółka”) nr 17 z dnia 10 sierpnia 2020r.; nr 16 z dnia 13 lipca 2020r.; nr 8 z dnia 4 marca 2020r., nr 16 z dnia 28 października 2019r.; nr 15 z dnia 8 sierpnia 2019r.; nr 10 z dnia 26 czerwca 2019r., Spółka informuje, że Spółka wyemitowała nowe papiery dłużne zamienne na akcje zwykłe nowej emisji Spółki (ang. convertible promissory notes) („Papiery Zamienne”) o łącznej wartości nominalnej 1,8 mln USD w ramach limitu zobowiązań i na warunkach zatwierdzonych uchwałami Rady Dyrektorów Spółki w dniu 10 sierpnia 2020r. oraz 8 sierpnia 2019r.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, w tym Papiery Zamienne oraz akcje zwykłe Spółki wyemitowane w wyniku konwersji (łącznie „Papiery Wartościowe”) nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować jakiejkolwiek części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery Wartościowe będą „zastrzeżonymi papierami wartościowymi” w rozumieniu Reguły 144(a)(3) (ang. Rule 144(a)(3)) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a transakcje zabezpieczające z udziałem Papierów Wartościowych nie mogą być zawierane inaczej niż zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie jest przeznaczony do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych ani zachęcania do nabycia lub objęcia, akcji promocyjnej ani reklamy oferty publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejszy materiał oraz oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy materiał lub ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego materiału żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał jest skierowany i adresowany wyłącznie do osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu odpowiednich przepisów. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy materiał podlega dystrybucji na rzecz oraz jest skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocje Finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Zarządzenie o Promocji Usług Finansowych”), (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia o Promocji Usług Finansowych lub (iii) wszelkich innych osób, którym może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przedstawiony (wszystkie te osoby łącznie są nazywane „uprawnionymi osobami”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których wspomniane materiały dotyczą, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Adam Gembala Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki