REKLAMA

Raen S.A.: Aktualizacja raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-09-15 17:08
publikacja
2023-09-15 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-15
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Aktualizacja raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje aktualizację raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.
Niniejsza aktualizacja związana jest z objęciem Spółki obowiązkiem sporządzania skonsolidowanych raportów okresowych.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku - 02.10.2023 roku,
2. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 27.11.2023 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, a skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-15 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki