REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.

2022-11-14 13:40
publikacja
2022-11-14 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
statut_Quercus_TFI_tekst_jednolity_2022_09_30.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-14
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 listopada 2022 r., informuje o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 10 listopada 2022 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ww. Sąd zmian w statucie, strukturze kapitału zakładowego oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta (w drodze umorzenia akcji własnych).

Zarejestrowane zmiany statutu dotyczyły zmiany §7 ust. 1 i §8 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.883.423,80 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy).”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 58.834.238 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji, w tym:
1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,
2) 1 118 320 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20886901,
3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,
4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,
5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,
6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,
7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,
8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,
9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,
10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,
11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,
12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,
13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,
14) 2 019 592 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37534010,
15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,
16) 41 293 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40431647,
17) 14 320 639 akcji serii B o numerach od 00000001 do 14320639,
18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915,
19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.”.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.648.848,70 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem i siedemdziesiąt groszy).”.

Nowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 56.488.487 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji, w tym:
1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,
2) 1 096 163 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20864744,
3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,
4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,
5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,
6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,
7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,
8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,
9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,
10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,
11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,
12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,
13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,
14) 1 869 493 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37383911,
15) 1 477 545 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40027899,
16) 41 293 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40431647,
17) 12 509 599 akcji serii B o numerach od 00000001 do 12509599,
18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915,
19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.”.

Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany.

Ww. zarejestrowana przez Sąd zmiana kapitału zakładowego implikuje zmianę struktury kapitału zakładowego Emitenta polegającą na umorzeniu 2 345 751 akcji Spółki.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta w związku z zarejestrowaniem przez ww. sąd umorzenia 2 345 751 akcji posiadanych przez Emitenta. Umorzonym akcjom własnym odpowiadało 2 345 751 głosów na walnym zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że Emitent nie mógł wykonywać prawa głosu z akcji własnych. Akcje zostały umorzone za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Emitenta (umorzenie dobrowolne). Wynagrodzenie akcjonariusza za jedną umarzaną akcję wynosiło 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych i 50/100). Powyższe wynagrodzenie było jednolite dla akcji dopuszczonych i akcji nieodpuszczonych do obrotu na GPW w Warszawie S.A. Wartość nominalna akcji nie uległa zmianie i wynosi 0,10 zł.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 648 848,70 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 56 488 487 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji, uprawniających do 56 488 487 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów.

W związku z ww. umorzeniem akcji, Emitent nie posiada już żadnych akcji własnych.

Podstawa prawna:
- §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
statut_Quercus_TFI_tekst_jednolity_2022_09_30.pdfstatut_Quercus_TFI_tekst_jednolity_2022_09_30.pdf statut Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-14 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-11-14 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki