REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2021-09-30 18:41
publikacja
2021-09-30 18:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Polroczne_skrocone_skonsolidowane_spr.finans.QS_SA_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Quantum_software_S.BES._PSSF_30.06.2021_MSSF_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Quantum_software_S.BES._PSF_30.06.2021_MSSF_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 443 17 782 4 276 4 004
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 498 2 243 769 505
III. Zysk (strata) brutto 3 431 2 385 755 537
IV. Zysk (strata) netto 2 896 2 003 637 451
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 138 1 689 690 380
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -989 -157 -217 -35
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -218 952 -48 214
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 931 2 484 425 559
IX. półrocze 2021 31.12.2020 półrocze 2021 31.12.2020
X. Aktywa, razem 26 967 28 442 5 965 6 136
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 10 205 10 991 2 257 2 382
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 200 1 916 265 415
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 005 9 075 1 992 1 966
XIV. Kapitał własny 16 762 17 451 3 708 3 782
XV. Kapitał zakładowy 657 657 145 142
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,20 1,52 0,48 0,34
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,20 1,52 0,48 0,34
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,75 13,27 2,82 2,88
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,75 13,27 2,82 2,88
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 874 938 192 211
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 145 171 32 39
XXV. Zysk (strata) brutto 136 219 30 49
XXVI. Zysk (strata) netto 105 196 23 44
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -829 -152 -182 -34
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -115 6 -25 1
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -944 -146 -208 -33
XXXI. półrocze 2021 31.12.2020 półrocze 2021 31.12.2020
XXXII. Aktywa, razem 13 218 14 042 2 924 3 043
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 4 214 975 932 211
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 7 6 2 1
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 207 969 931 210
XXXVI. Kapitał własny 9 004 13 067 1 992 2 832
XXXVII. Kapitał zakładowy 657 657 145 142
XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XXXIX. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,15 0,02 0,03
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,15 0,02 0,03
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,85 9,94 1,51 2,15
XLIII. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,85 9,94 1,51 2,15
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Półroczne skrócone skonsolidowane spr.finans.QS SA 2021.pdfPółroczne skrócone skonsolidowane spr.finans.QS SA 2021.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej wraz ze Śródrocznym Skróconym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki
GK_Quantum software S.BES._PSSF_30.06.2021_MSSF_raport.pdfGK_Quantum software S.BES._PSSF_30.06.2021_MSSF_raport.pdf Raport Audytora z przeglądu Środrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Quantum software S.BES._PSF_30.06.2021_MSSF_raport.pdfQuantum software S.BES._PSF_30.06.2021_MSSF_raport.pdf Raport Audytora z przeglądu Środrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-09-30 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki