REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2021-04-16 16:53
publikacja
2021-04-16 16:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Quantum_software_SA_16.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Quantum_software_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Spolki_Quantum_software_S.A_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QUANTUM_software_SA_BSF_2020_MSSF.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 550 1 784 346 415
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 186 265 42 62
III. Zyst (strata) brutto 2 906 2 805 650 652
IV. Zysk (strata) netto 2 880 2 778 644 646
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 318 35 74
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 862 2 477 416 576
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -912 -2 175 -204 -506
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 108 620 248 144
IX. Aktywa, razem 14 042 12 474 3 043 2 929
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 975 781 211 183
XI. Zobowiązania dlugoterminowe 6 5 1 1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 969 776 210 182
XIII. Kapitał własny 13 067 11 693 2 832 2 746
XIV. Kapitał zakładowy 657 657 142 154
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,19 2,11 0,49 0,49
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,19 2,11 0,49 0,49
XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,94 8,89 2,15 2,09
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,94 8,89 2,15 2,09
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Quantum software SA 16.04.2021.pdfPismo Prezesa Zarządu Quantum software SA 16.04.2021.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software SA 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software SA 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A 2020.pdfSprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A 2020.pdf Sprawozdanie finansowe Quantum software S.A. za 2020 r.
QUANTUM software SA_BSF_2020_MSSF.BES.pdfQUANTUM software SA_BSF_2020_MSSF.BES.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-04-16 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2021-04-16 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2021-04-16 Tomasz Mnich Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Monika Kuś Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki