REKLAMA

PUŁAWY: Podpisanie umowy faktoringowej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o.

2021-05-31 17:33
publikacja
2021-05-31 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Podpisanie umowy faktoringowej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 roku, podpisał wraz z: Grupą Azoty S.A. (jednostka dominującą w stosunku Emitenta – dalej „Jednostka Dominująca”, „Agent Faktorantów”), a także Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej łącznie z Emitentem -„Spółki Grupy”; dalej łącznie z Emitentem i Jednostką Dominującą - „Faktoranci”) z BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. (dalej: „Faktor”) ramową umowę faktoringową (dalej: „Umowa Faktoringu Wierzytelności”) w kwocie 500 mln PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD), na czas nieokreślony.

Limit Umowy Faktoringu Wierzytelności został udostępniony na okres 12 miesięcy. Umowa zawiera mechanizm cyklicznego odnawiania limitu na kolejne okresy 12 miesięcy, na podstawie decyzji Faktora przekazanej Agentowi Faktorantów, nie później niż na 180 dni przed upływem danego okresu.

Umowa Faktoringu Wierzytelności jest przeznaczona na finansowanie wierzytelności Jednostki Dominującej i Spółek Grupy wobec kontrahentów.

Umowa Faktoringu Wierzytelności przewiduje następujące formy zabezpieczenia wierzytelności Faktora:
1) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Jednostkę Dominującą do 120% wartości limitu Umowy Faktoringu Wierzytelności,
2) przelew na Faktora wierzytelności Faktorantów wobec kontrahentów, które będą finansowane Umową Faktoringu Wierzytelności,
3) przelew na Faktora wierzytelności z umów ubezpieczenia należności Faktorantów w zakresie praw do odszkodowania dotyczących wierzytelności wobec kontrahentów, które będą finansowane Umową Faktoringu Wierzytelności,
4) pełnomocnictwo na rzecz Faktora do dysponowania rachunkami bankowymi Faktorantów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy Faktoringu Wierzytelności, zaś Spółki Grupy ponoszą odpowiedzialność za spłatę własnych zobowiązań wynikających z Umowy Faktoringu Wierzytelności.

Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla finansowania w PLN, EURIBOR 1M dla finansowania w EUR lub LIBOR 1M dla finansowania w USD oraz marży Faktora (minimum marża Faktora gdy stawka referencyjna jest mniejsza od 0).

Umowa Faktoringu Wierzytelności zawiera także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą i Spółki Grupy ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmienionego umową zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Postanowienia Umowy Faktoringu Wierzytelności nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Umowa Faktoringu Wierzytelności służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Grupy, poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz uprawnienie Jednostki Dominującej pełniącej funkcję Agenta Faktorantów do ich redystrybucji, a także do włączania do Umowy Faktoringu Wierzytelności nowych faktorantów będących spółkami zależnymi Jednostki Dominującej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-05-31 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki