REKLAMA

PROTEKTOR: Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej.

2023-09-15 06:24
publikacja
2023-09-15 06:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-15
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2023 roku Spółka powzięła informację, że w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Komendanta Głównego Policji („Zamawiający”) na realizację zamówienia pn.: „Zawarcie umowy ramowej na produkcję i dostawę trzewików służbowych” dokonano wyboru oferty Spółki jako jednej z dwóch ofert jako ofert najkorzystniejszych w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z oferentami których ma zostać zawarta umowa ramowa.

Wartość złożonej przez Emitenta oferty wyniosła 5.151.240,00 zł brutto.

Przedmiotem umowy ramowej będzie produkcja i dostawa maksymalnie 12 000 par trzewików służbowych dostarczanych do jednostek organizacyjnych Policji. Dokumentacja postępowania przetargowego zawiera wzór umowy ramowej, która przewiduje, że umowa ramowa obowiązywać ma przez 24 miesiące od dnia jej podpisania.

Umowa ramowa określać będzie warunki dotyczące zamówień, jakie mogą zostać udzielone wykonawcy w okresie jej obowiązywania. Zamawiający będzie kierował do wykonawcy zapytanie określające zakres ilościowy poszczególnych zamówień, a wykonawca w odpowiedzi składał będzie ofertę wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty wykonawcy zawierana będzie umowa wykonawcza dotycząca danego zamówienia. Kryteria wyboru ofert określone zostaną szczegółowo w umowie ramowej.

O zawarciu umowy oraz o jej warunkach Emitent poinformuje niezwłocznie po jej podpisaniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-15 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-09-15 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki