REKLAMA
SPRAWDŹ

PLAY COMMUNICATIONS S.A.: Kenbourne oraz Tollerton ogłaszają rozpoczęcie procesu budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży akcji spółki Play Communications S.A.

2019-09-04 18:13
publikacja
2019-09-04 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-04
Skrócona nazwa emitenta
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Kenbourne oraz Tollerton ogłaszają rozpoczęcie procesu budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży akcji spółki Play Communications S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka dowiedziała się dziś z komunikatu rynkowego o poniższej treści (komunikat ukazał się w języku angielskim) o rozpoczęciu przez Kenbourne Invest S.A. („Kenbourne”) oraz Tollerton Investments Ltd. („Tollerton”) procesu budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży nie więcej niż 23,096,237 akcji Spółki:

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Niniejszy komunikat stanowi reklamę i nie może być uznany za prospekt emisyjny lub ofertę nabycia instrumentów finansowych skierowaną do podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w innych jurysdykcjach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Ani niniejszy komunikat ani jego treść nie stanowią podstawy do złożenia oferty lub powstania zobowiązania oraz nie można się na nie powołać w związku ze złożeniem oferty lub powstaniem zobowiązania w jakiejkolwiek jurysdykcji. Złożenie jakiejkolwiek oferty nabycia akcji lub podjęcie decyzji przez inwestora powinno odbyć się wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Kenbourne oraz Tollerton, którzy posiadają odpowiednio 30,04% i 29,14%, czyli razem ok. 59% wszystkich akcji, ogłaszają rozpoczęcie procesu budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży nie więcej niż 23,096,237 akcji spółki Play Communications S.A.

Kenbourne oraz Tollerton rozpoczęli proces budowy przyspieszonej księgi popytu (“Oferta”) akcji zwykłych spółki Play Communications S.A. („Spółka”). Kenbourne zamierza sprzedać nie więcej niż 11,719,538 akcji zwykłych Spółki, zaś Tollerton zamierza sprzedać nie więcej niż 11,366,699 akcji zwykłych Spółki. Przyśpieszona budowa księgi popytu na akcje Spółki obejmie więc łącznie nie więcej niż 23,086,237 akcji zwykłych Spółki, stanowiących nie więcej niż 9,08% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 9,08% praw głosu w Spółce i (w przypadku uplasowania wszystkich akcji) zmniejszy procent posiadanych akcji przez Kenbourne do 25,43% oraz procent posiadanych akcji przez Tollerton do 24,67%.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. Play opublikował wyniki za II kwartał 2019 r., zgodnie z którymi osiągnął wzrost skorygowanego EBITDA o 14,2% r/r za I półrocze 2019 oraz zwiększył prognozę skorygowanego EBITDA do 2,3-2,4 miliarda PLN (z 2,2-2,3 miliarda PLN). Dodatkowo, w II kwartale 2019 Play wypłacił dywidendę w wysokości 368 milionów PLN oraz potwierdził swoje wytyczne dotyczące przeznaczenia na wypłaty akcjonariuszom wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) w 2019 r.

Kenbourne oraz Tollerton wierzą w przyszłość Play.

Oferta jest skierowana wyłącznie do określonych kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, a jej ostateczne warunki zostaną określone w ramach procedury przyspieszonego budowania księgi popytu.
Księga popytu zostanie otwarta ze skutkiem natychmiastowym. Cena oraz przydział zostaną ogłoszone możliwie najwcześniej po zamknięciu księgi popytu.

W związku z transakcją, pozostałe akcje posiadane przez Kenbourne oraz Tollerton będą przedmiotem ograniczenia w ich zbywalności przez 180 dni, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyłączeń, na które Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu wyrazili zgodę.

UBS Europe SE i Santander Bank Polska S.A. pełnią rolę Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu w Ofercie.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Kenbourne Invest S.A. ani Tollerton Investments Ltd. nie zamierzają rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz nie mają zamiaru przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy komunikat w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest skierowany jedynie do Kwalifikowanych Instytucjonalnych Kupujących (Qualified Institutional Buyers - QIBs). Akceptując otrzymanie niniejszego komunikatu potwierdzasz, że jesteś Kwalifikowanym Instytucjonalnym Kupującym. Papiery wartościowe, o których mowa w komunikacie mogą być jedynie zbyt z zgodnie z Rozporządzeniem S (Regulation S) amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), zgodnie z wyłączeniami od amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, wyłącznie do ograniczonej liczby Kwalifikowanych Instytucjonalnych Kupujących (zdefiniowanych w Regulacji 144a (Rule 144a) amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych) oraz w innych określonych państwach wyłącznie do zatwierdzonych profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są papierami o ograniczonej zbywalności, zgodnie z definicją w Regulacji 144a amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych i jakikolwiek przydział papierów będzie dokonany na podstawie złożenia przez nabywcę oświadczenia inwestora.

Dystrybucja w Kanadzie do Akredytowanych Inwestorów w Ontario, Quebecu, Kolumbii Brytyjskiej, Albercie, Saskatchewan i Manitobie może być dostępna jedynie dla rachunków będących dopuszczonymi klientami.
Niniejszy komunikat pełni jedynie funkcje informacyjne i nie jest ofertą sprzedaży, nakłanianiem do nabycia, jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której nakłanianie lub sprzedaż będą niezgodne z prawem oraz w szczególności nie jest dopuszczalne jego rozpowszechnianie, publikacja i dystrybucja w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Publikacja niniejszego komunikatu nie stanowi informacji, która ma zachęcać do kupna lub nabycia papierów wartościowych lub wymuszać ich kupno lub nabycie w rozumieniu artykułu 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 Ustawy o Ofercie.

Niniejszy komunikat i jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach i osoby otrzymujące niniejszy komunikat lub jakąkolwiek późniejszą ofertę powinny być poinformowane i powinny przestrzegać wszelkie restrykcje i nie powinny pod żadnym wypadkiem przekazywać niniejszego komunikatu do jakiejkolwiek innej osoby. Niestosowanie się do tych restrykcji może powodować złamanie praw dotyczących papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Ten komunikat jest skierowany wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej. W dodatku, w Wielkiej Brytanii, ten komunikat jest dystrybuowany i skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych którzy (i) są profesjonalnymi inwestorami objętymi Artykułem 19(5) brytyjskiego rozporządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie Ustawy o rynkach i usługach finansowych („Rozporządzenie w sprawie promocji finansowej”, (ii) osób objętych jakąkolwiek kategorią osób opisaną w Artykule 49 Rozporządzenia w sprawie promocji finansowej oraz (iii) jakichkolwiek innych podmiotów, do których może być on skierowany zgodnie z prawem (wszystkie te osoby odtąd łącznie jako „odpowiednie osoby”).

Jakiekolwiek inwestycje lub działalność inwestycyjna do których odnoszą się niniejsze materiały są dostępne jedynie dla odpowiednich osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż Wielka Brytanii i może być podejmowana jedynie przez takie osoby.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna dotycząca kupca akcji powinna być dokonana jedynie na podstawie informacji publicznie dostępnych. UBS Europe SE ani Santander Bank Polska S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za taką informację oraz nie była ona niezależnie weryfikowana ani przez UBS Europe SE, Santander Bank Polska S.A., Kenbourne Invest S.A. lub Tollerton Investments Ltd.

UBS Europe SE i Santander Bank Polska S.A. działają na rzecz Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd. i nikogo innego w związku z ofertą i nie są odpowiedzialni wobec nikogo innego niż Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd. za udzielanie porad lub ochrony klientom w związku z jakąkolwiek transakcją lub innymi sprawmi, o których mowa w niniejszym komunikacie.

UBS Europe SE i Santander Bank Polska S.A. mogą uczestniczyć w ofercie na zasadzie komercyjnej.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2019-09-04


Current report no.
24/2019             


Kenbourne and
Tollerton announce the launch of an accelerated placement of Play
Communications S.A.’s shares

The Board of Play
Communications S.A. (the “Company”, "Play") hereby reports that the
Company was informed today by way of a public announcement (which was in
English) with the below content that Kenbourne Invest S.A. ("Kenbourne")
and Tollerton Investments Ltd. ("Tollerton") launched an accelerated
placement of up to  23,096,237
shares of Play:

“NOT FOR RELEASE
OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES,
CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL.


This communication
is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities
for sale to U.S. persons or in any jurisdiction, including in or into
the United States, Canada, Japan or Australia.


Neither this
communication nor anything contained herein shall form the basis of, or
be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in
any jurisdiction. Any offer to acquire shares pursuant to the proposed
Placement will be made, and any investor should make his investment
decision solely on the basis of publicly available information.


Kenbourne
and Tollerton, who own 30.04% and 29.14%, respectively, together approx.
59% of the total shares outstanding, announce the launch of an
accelerated placement of up to 23,096,237 shares of Play


Kenbourne and
Tollerton have launched an accelerated placement (the “Placement”) of
ordinary shares of Play. Kenbourne will sell up to 11,719,538 ordinary
shares of the Company and Tollerton will sell up to 11,366,699 ordinary
shares of the Company. The Placement will therefore involve the sale of
a total of up to 23,086,237 ordinary shares of the Company representing
up to 9.08% of the Company’s existing share capital and up to 9.08% of
the Company’s voting rights and (if fully successful) will reduce
Kebourne’s holding to 25.43% and Tollerton’s holding to 24.67%.


On 26 August 2019,
Play announced its Q2 results where it delivered adj. EBITDA growth of
14.2% y-o-y for H1 and increased its adj. EBITDA guidance to PLN
2.3-2.4bn (from PLN 2.2-2.3bn). Additionally, in Q2 2019 Play paid out a
dividend of PLN 368m and confirmed its guidance on shareholder
distribution of FCFE for 2019.


Kenbourne and
Tollerton remain confident about the future of Play.


The Placement is
addressed to certain eligible institutional investors only, with final
terms to be determined through an accelerated bookbuilding process.


The books for the
Placement will open with immediate effect. Pricing and allocations are
expected to be announced as soon as practicable, following the closing
of the books.


As part of the
transaction, remaining shares held by Kenbourne and Tollerton will be
subject to a 180 day lock up period, subject to the customary exemptions
including where the Joint Global Coordinators have provided their
consent.


UBS Europe SE and
Santander Bank Polska S.A. are acting as Joint Global Coordinators and
Joint Bookrunners for the Placement.


Legal
disclaimer


This announcement is
not an offer for sale of securities in the United States or any other
jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States
absent registration or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Kenbourne
Invest S.A. and Tollerton Investments Ltd. do
not intend to register any portion of the Placement in the United
States, and do not intend to conduct a public offering of securities in
the United States.


This communication
in the United States is intended only for QIBs and by accepting delivery
of this communication in the United States you confirm that you are a
QIB. The securities referred to herein may only be sold pursuant to
Regulation S of the Securities Act and in the US, pursuant to an
exemption from the Securities Act, strictly only to a limited number of
QIBs (as defined in Rule 144A under the Securities Act) and in certain
other countries only to authorised professional institutional investors.
The securities are “restricted securities” as defined in Rule 144A under
the Securities Act and any allocation will only be made on the basis the
purchaser executes an investor representation letter.


Distribution in
Canada to Accredited Investors in Ontario, Quebec, British Columbia,
Alberta, Saskatchewan and Manitoba might only be available to accounts
which are also permitted clients.


The material set
forth herein is for information purposes only and is not an offer to
sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities, in any
jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful
and, in particular, is not for release, publication or distribution in
or into the United States, Australia, Canada or Japan.


The publication of
this information does not constitute the making available of information
to promote the purchase or acquisition of securities or an inducement of
their purchase or acquisition within the meaning of Article 53 section 1
of Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing
the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and
Public Companies, as amended (the “Act on Public Offering”),
and does not constitute a promotional campaign within the meaning of
Article 53 of the Act on Public Offering.


This communication
and any subsequent offer of securities may be restricted by law in
certain jurisdictions and persons receiving this communication or any
subsequent offer should inform themselves about and observe any such
restriction and must not under any circumstances forward this
communication to any other person. Failure to comply with such
restrictions may violate securities laws of any such jurisdiction.


This communication
is only addressed to and directed at persons in Member States of the
European Economic Area who are “qualified investors” within the meaning
of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive. In addition, in the
United Kingdom, this communication is being distributed to, and is
directed only at, qualified investors who (i) are investment
professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Financial
Promotion Order”), (ii) persons falling within any of the categories
of persons described in Article 49 of the Financial Promotion Order and
(iii) any other persons to whom it may otherwise lawfully be made (all
such persons together being referred to as “relevant persons”). Any
investment or investment activity to which these materials relate are
available only to relevant persons in the United Kingdom and qualified
investors in any member state of the European Economic Area other than
the United Kingdom, and will only be engaged with such persons.


Any investment
decision to buy shares must be made solely on the basis of publicly
available information. Such information is not the responsibility of UBS
Europe SE or Santander Bank Polska S.A. and
has not been independently verified by any of UBS
Europe SE, Santander Bank Polska S.A., Kenbourne
Invest S.A. or Tollerton Investments Ltd.


UBS Europe SE and
Santander Bank Polska S.A. are
acting for Kenbourne Invest S.A. and Tollerton
Investments Ltd. and no one else in connection with the
offering and will not be responsible to anyone other than Kenbourne
Invest S.A. and Tollerton Investments Ltd. for providing
advice or protections afforded to clients in relation to any transaction
or any matters referred to this communication.


Each of UBS Europe
SE and Santander Bank Polska S.A. may
participate in the offering on a proprietary basis.”


Legal basis: Article 17
of MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-04 Ioannis Karagiannis Director
2019-09-04 Bruce McInroy Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki