REKLAMA

PLAY COMMUNICATIONS S.A.: Informacje o działaniach stabilizujących w okresie od 4 sierpnia do 10 sierpnia 2017 r.

2017-08-11 14:56
publikacja
2017-08-11 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-11
Skrócona nazwa emitenta
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Informacje o działaniach stabilizujących w okresie od 4 sierpnia do 10 sierpnia 2017 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. otrzymała od spółki J.P. Morgan Securities plc działającej jako menedżer stabilizujący („Menedżer Stabilizujący”), na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 30 czerwca 2017 r. przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego - Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”) („Prospekt”) sporządzonego w związku z (i) pierwszą ofertą publiczną nie więcej niż 121.572.621 istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje Oferowane”) Spółki („Oferta”) przez Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”), następujące informacje o działaniach stabilizujących podejmowanych na GPW w okresie od 04 sierpnia do 10 sierpnia 2017 r. przez Menedżera Stabilizującego:

Data Liczba Akcji Przedział cenowy (PLN) System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje

04/08/2017 57,769 36.00 - 36.00 WSE
07/08/2017 75,935 35.81 - 36.00 WSE
08/08/2017 87,239 35.85 - 36.00 WSE
09/08/2017 435,074 35.90 - 36.00 WSE
10/08/2017 280,735 35.90 - 35.99 WSE
Łącznie 04/08/2017 - 10/08/2017 936,752
Łącznie 27/07/2017 - 10/08/2017 8,593,587

W związku z Ofertą, Menedżer Stabilizujący lub jego podmioty powiązane albo przedstawiciele mogą zawierać transakcje na GPW w celu zapewnienia, że cena rynkowa Akcji kształtować się będzie na poziomie wyższym niż poziom, który istniałby w innym przypadku, w okresie 30 dni kalendarzowych po Dniu Pierwszego Notowania (zgodnie z definicją w Prospekcie). Powyższe działania stabilizujące, jeżeli zostaną wszczęte, prowadzone będą zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie w sprawie stabilizacji”).
Działania stabilizujące zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z Rozporządzeniem MAR oraz Rozporządzeniem w sprawie stabilizacji. W szczególności informacje dotyczące wszystkich transakcji stabilizacji podejmowane przez Menedżera Stabilizującego zostaną podane przez Spółkę do wiadomości publicznej najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu przeprowadzenia takich transakcji.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


11.08.2017


Stabilisation transactions
performed between 4 August and 10 August 2017


The Board of Play Communications
S.A. (the “Company”) hereby informs that on 10 August 2017
it has received from J.P. Morgan Securities plc acting as the
stabilising manager (the “Stabilising Manager”), pursuant
to the prospectus approved on 30 June 2017 by the Luxembourg Financial
Supervision Authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
(the “CSSF”) (the “Prospectus”) prepared
in connection with (i) an initial public offering of up to 121,572,621
existing ordinary bearer shares with a nominal value of EUR 0.00012 per
share (“Offered Shares”) of the Company (the “Offering”)
by Play Holdings 1 S.à r.l. (the “Selling Shareholder”)
and (ii) the seeking of the admission and introduction of 250,000,000
ordinary bearer shares in the Company with a nominal value of EUR
0.00012 per share (including the Offered Shares (the “Shares”)
to trading on the regulated (main) market of the Warsaw Stock Exchange
(the “WSE”) (the “Admission”), the
following information about the stabilisation transactions performed
between 04 August and 10 August 2017 by the Stabilising Manager on the
WSE:

Date
Quantity
of Shares
Price
range (PLN)
Trading
venue in which the stabilisation transactions were carried out


04/08/2017
57,769
36.00 - 36.00
WSE


07/08/2017
75,935
35.81 - 36.00
WSE


08/08/2017
87,239
35.85 - 36.00
WSE


09/08/2017
435,074
35.90 - 36.00
WSE


10/08/2017
280,735
35.90 - 35.99
WSE


Total from
04/08/2017 - 
10/08/2017
936,752
 
 


Total from
27/07/2017 - 
10/08/2017
8,593,587
 
 

In connection with the Offering,
the Stabilising Manager or its affiliates or agents may engage in
transactions on the WSE with the aim of supporting the market price of
the Shares at a level higher than that which might otherwise prevail for
a period of 30 calendar days following the Listing Date (as defined in
the Prospectus). Such stabilisation, if commenced, shall be conducted in
accordance with the rules set out in Regulation 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of April 16, 2014, on market abuse and
repealing Directive 2003/6/EC (“MAR”) and the Commission
Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of March 8, 2016 supplementing
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council with regard to regulatory technical standards for the conditions
applicable to buy-back programs and stabilisation of financial
instruments (the “Stabilising Regulation”).


The stabilisation transactions
will be reported to the public in accordance with MAR and the
Stabilising Regulation. In particular, details of any stabilisation
transactions effected by the Stabilising Manager will be disclosed to
the public by the Company no later than the end of the seventh daily
market session following the date of execution of such transactions. Legal basis: Article
6 (2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016
supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council with regard to regulatory technical standards for the
conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-11 Serdar Cetin Director
2017-08-11 George Xirouchakis Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki