REKLAMA

PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

2021-06-30 19:20
publikacja
2021-06-30 19:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_uchwaly_nr_13_2021_ZWZ_30.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Jednocześnie Zarząd informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opublikowane przez Spółkę w formie raportów okresowych (jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020) w dniu 19 kwietnia 2021 roku.

UCHWAŁA NR 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 30 czerwca 2021 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku
do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.


UCHWAŁA NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 204.327.371,76 zł (słownie: dwieście cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.349.777,11 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 8.349.777,11 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.575.083,96 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.443.112,24 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.690 tys. zł (słownie: dwieście piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.353 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 11.151 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.848 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.169 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 8.349.777,11 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
3.846.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
693.000 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 693.000 akcji stanowiących 1,65% kapitału zakładowego oddano 693.000 ważnych głosów, w tym:
693.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Yashchenko (wcześniej Vlasenko).

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Natalii Majer.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za lata obrotowe 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2080) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za lata 2019- 2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do uchwały nr 13_2021_ZWZ_30.06.2021.pdfZałącznik do uchwały nr 13_2021_ZWZ_30.06.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki