REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

PKOBP (PKO BP SA): Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

2022-08-09 15:59
publikacja
2022-08-09 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 19/2022 – Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego („Bank”) informuje, że Pani Iwona Duda złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku, jak również ze składu Zarządu Banku z końcem dnia 9 sierpnia 2022 r.

Rada Nadzorcza podziękowała Pani Prezes Iwonie Dudzie za jej wkład włożony w rozwój Banku.

Rada Nadzorcza Banku z dniem 10 sierpnia 2022 r. powołała Pana Pawła Gruzę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r., a pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody, powołała Pana Pawła Gruzę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Do czasu wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Panu Pawłowi Gruzie kierowanie pracami Zarządu.

Informacje o nowo powołanym członku Zarządu Banku

Paweł Gruza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 10 września 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych w KGHM Polska Miedź S.A. Od listopada 2016 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 2016 roku. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007 – 2016. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.
Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Gruza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie posiada statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, ani nie pełni funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 19/2022 – Changes in the composition of the Management Board
of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:


Paragraph 5.4 and 5.5 of the Regulation of the Minister of Finance on 29
March 2018 on the current and periodic information published by issuers
of securities and the conditions for considering as equivalent the
information required by law of a non-member state
The report:

The Management Board of PKO Bank Polski (the "Bank") informs that Ms.
Iwona Duda resigned from the function of the President of the Bank's
Management Board as well as from the composition of the Bank's
Management Board with the effect at the end of 9 August 2022.

The Supervisory Board thanked President Iwona Duda for her contribution
to the development of the Bank.

The Bank’s Supervisory Board has appointed Mr. Paweł Gruza from 10
August 2022 to perform the function of the Vice -President of the
Management Board for the current joint term of office of the Bank’s
Management Board, which started as of 3 July 2020, and subject to
approval of the Polish Financial Supervision Authority and as of the
date of this approval being granted for the position of the President of
the Management Board. Until such approval by the Polish Financial
Supervision Authority, the Supervisory Board has entrusted Mr. Paweł
Gruza with directing the work of the Management Board.
Information about the newly appointed member of the Bank’s Management
Board
Paweł Gruza

From 10 September 2018 he held the position of the Vice-President of the
Management Board (International Assets) in KGHM Polska Miedź S.A.

Graduate of the Warsaw University, Faculty of Law and Administration.

An Undersecretary of State in the Ministry of Finance since November
2016. Co-author of the tax reform. An Undersecretary of State in the
Ministry of the State Treasury from April to November 2016. He managed a
portfolio of companies with State Treasury ownership and state legal
entities. He worked on reforming supervision over State Treasury
companies. An expert and a management board member of Fundacja
Republikańska (Republican Foundation) from 2007 to 2016. As a
representative of the minister responsible for financial institutions he
was also a member of the Polish Financial Supervision Authority.

He was a partner and a management board member of MMR Consulting sp. z
o.o., as well as a partner in the tax consultant office GWW Tax from
2007 to 2016. He worked in the Artur Andersen and Ernst & Young
consultancy companies from 2000 to 2006. He managed interdisciplinary
consultant projects for Polish and international companies from the
industrial and financial sector.

Author and co-author of numerous publications on taxes and social
security.

According to the submitted statement Mr. Paweł Gruza does not carry out
any activities in competition with the Bank, in particular having the
status of a partner in a civil law partnership or partnership or company
which is in competition with the Bank, holding the position of a member
of a body of any other legal entity which is in competition with the
Bank or carrying out business activities on his own in competition with
the Bank. Mr. Paweł Gruza is not registered in the Register of Insolvent
Debtors, maintained on the basis of the Act of 20 August 1997 on the
National Court Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2022-08-09 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki