Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki – informacja poufna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-07
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki – informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna – art. 17 MAR
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. Bank wydał jednemu z klientów Banku („Klient”) promesę („Promesa”), na podstawie której Bank zobowiązał się wobec Klienta do udzielenia pożyczki w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3.200.000.000 zł (słownie: trzy miliardy dwieście milionów złotych), przeznaczanej na sfinansowanie działalności inwestycyjnej Klienta („Pożyczka”).
Uzgodniona przez Bank i Klienta Promesa stanowi, że Pożyczka zostanie udzielona na podstawie umowy pożyczki, której treść zostanie ostatecznie wynegocjowana w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. („Umowa Pożyczki”). Ramowe warunki Umowy Pożyczki zostały określone w załączniku do Promesy i przewidują m.in. zabezpieczenie wierzytelności Banku w postaci zastawów finansowych i rejestrowych, a także otrzymanie przez Bank od Klienta oświadczenia Klienta o poddaniu się egzekucji.
Zasady wydania Promesy oraz warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od standardowych stosowanych w Banku ani od warunków rynkowych stosowanych w finansowaniach o porównywalnym profilu ryzyka kredytowego.
Promesa jest pierwszym zaangażowaniem Banku wobec Klienta i jego spółek zależnych z tytułu umów zawieranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dlatego też łączna wartość zaangażowania Banku (wliczając wartość Umowy Pożyczki) wynosi 3.200.000.000 zł (słownie: trzy miliardy dwieście milionów złotych).
O zawarciu Umowy Pożyczki Bank poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report 59/2016 – Issue of a commitment letter by the Bank – inside informationLegal basis – Article 17(1) of the MARContents of the report:The Management Board of PKO Bank Polski SA (the “Bank”) hereby informs that on 7 December 2016 the Bank issued a commitment letter (the “Commitment Letter”) to one of the Bank’s clients (the “Client”), under which the Bank undertook to extend to the Client a loan in the amount not exceeding PLN 3,200,000,000 (say: PLN three billion two hundred million), for the purpose of financing the investment activities of the Client (the “Loan”). The Commitment Letter agreed upon by the Bank and the Client provides that the Loan shall be extended based on a loan agreement, the contents of which shall be finally negotiated by 30 April 2017 (the “Loan Agreement”). The key terms of the Loan Agreement are specified in an appendix to the Commitment Letter and provide i.a. for establishing collateral of the Bank’s claims in the form of financial and registered pledges and for receiving by the Bank from the Client the Client’s statement on submission to enforcement. The principles of issuing the Commitment Letter and the terms of the Loan Agreement are not different than the standard ones used by the Bank nor from the market terms and conditions applied in financing transactions with comparable credit risk profile.The Commitment Letter is the first exposure of the Bank towards the Client and its subsidiaries under agreements concluded within the last 12 months. Thus the total value of the Bank’s exposure (including the value of the Loan Agreement) amounts to PLN 3,200,000,000 (say: PLN three billion two hundred million).The Bank will inform about the execution of the Loan Agreement in a separate report.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-07 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl