WAŻNE

PKNORLEN: Oddalenie apelacji akcjonariusza od wyroku dotyczącego powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2019-07-17 19:39
publikacja
2019-07-17 19:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-17
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Oddalenie apelacji akcjonariusza od wyroku dotyczącego powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w całości oddalił apelację akcjonariusza od wyroku sądu I instancji oddalającego w całości powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku;
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKN ORLEN S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku;
4) udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z wykonywania przez nią obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku,
(łącznie „Powództwo”).

O oddaleniu Powództwa PKN ORLEN S.A. informował raportem bieżącym nr 101/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Wyrok w sprawie oddalenia Powództwa jest prawomocny.

Patrz także: raport bieżący nr 101/2018 z 17 października 2018 roku, raport bieżący nr 96/2018 z 9 sierpnia 2018 roku, raport bieżący nr 82/2018 z 26 czerwca 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Dismissal of shareholder’s appeal against the statement of claim for repealing of the resolutions of Ordinary General MeetingRegulatory announcement no 32/2019 dated 17 July 2019PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", “Company”) hereby informs that on 17 July 2019 the Appeal Court in Lodz I Civil Division has dismissed in whole a shareholder’s appeal against verdict of court of first resort dismissing in whole the shareholder’s statement of claim for repealing of the following resolutions of PKN ORLEN Ordinary General Meeting dated 26 June 2018:- to receive the Directors’ Report on the activities of the ORLEN Group and PKN ORLEN S.A. for the year ended December 31st 2017,- to receive the financial statements of PKN ORLEN S.A. for the year ended December 31st 2017,- to grant discharge to Management Board members for performance of their duties for the year ended December 31st 2017,- to grant discharge to the Chairman of the Supervisory Board for performance of her duties for the year ended December 31st 2017,(“Claim”).PKN ORLEN announced the dismissal of Claim in the regulatory announcement no 101/2018 as of 17 October 2018.The verdict on the Claim dismissal is legally valid.See also: the regulatory announcement no 101/2018 as of 17 October 2018, regulatory announcement no 96/2018 dated 9 August 2018, regulatory announcement no 82/2018 dated 26 June 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-17 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2019-07-17 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki