PIT.pl: Woda mineralna, kawa i herbata dla pracowników

W przypadku udostępnienia pracownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z wody mineralnej, kawy, herbaty itp. pracodawcy mają wątpliwości odnośnie skutków podatkowych przekazania takich świadczeń i to zarówno z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, opodatkowania przychodu pracowników oraz opodatkowania zużycia tych towarów podatkiem VAT.
Z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodów pracodawcy należy mieć na uwadze to, że aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu muszą być spełnione łącznie 2 warunki:
1. wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
2. wydatek nie może być wymieniony w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Biorąc to pod uwagę urzędy skarbowe wskazują, że do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wydatki poniesione na prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, a co za tym idzie wydatki związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków socjalnych zgodnie z Kodeksem Pracy. W myśl rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach uciążliwych nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje (Lubelski Urząd Skarbowy, 2 kwietnia 2007r., PD.423-7/07; Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich; 27 marca 2007r., PD/415-3/07; Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, 5 września 2005r., PD/415-94/05/R1).
Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1650) określają ponadto, że do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów w ciągu całej zmiany roboczej. Na tej podstawie można uznać, że zapewnienie wszystkim pracowników wody i napojów jest obowiązkiem pracodawcy i wydatki z tym związane powinny stanowić koszty uzyskania przychodów (Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, 6 sierpnia 2004r., PD-423/5/GŁ/04).
Na podstawie powyższych przepisów Urząd Skarbowy w Zakopanem (5 stycznia 2007r., PD/415/I/34/06) uznał jednak, że jeżeli obowiązek wydawania posiłków nie będzie wynikał z odrębnych przepisów, to wydatki poniesione przez pracodawcę na ten cel nie będą kosztami uzyskania przychodów. Jeżeli więc pracodawca nie był zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych, to wydatki z tym związane nie będą kosztami podatkowymi.
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga (24 maja 207r., 1434/DD1/415/18P/07/EM) wskazał jednak na inny aspekt rozliczenia przedmiotowych wydatków. Urząd uznał, że wydatki ponoszone przez pracodawcę na artykuły spożywcze: napoje (kawa, herbata, soki, woda) i posiłki dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy poprzez zakup napojów (kawa, herbata, soki, woda) oraz zamawianie posiłku tylko w razie konieczności w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy i rozładowania napięć w zespole, poprawienia nastroju pracowników w sytuacjach szczególnie stresujących, pozytywnie wpływa na wydajność pracy, co przenosi się pośrednio na wydajność firmy jako podmiotu generującego przychody. Urząd uznał, że w takich okolicznościach kosztem może być nawet zamówienie dla pracowników od czasu do czasu pizzy.
Podobnie uznał także Urząd Skarbowy w Chodzieży (21 grudnia 2006r., PB415-15/06) wskazując ponadto na ważną kwestię, a mianowicie, że wydatki na zapewnie pracownikom napojów nie stanowią wydatków na reprezentację. Wydatków takich nie stanowią bowiem wydatki na rzecz pracowników. Ma to szczególnie duże znaczenie w świetle przepisów ustaw o podatkach dochodowych obowiązujących od 1.01.2007r. zgodnie, z którymi do kosztów uzyskania przychodów nie są zaliczane wydatki na reprezentację w szczególności na zakup artykułów spożywczych.
Urząd Skarbowy w Głogowie (20 września 2005r., PD.I./415/1/26/05) uznał, że kosztami uzyskania przychodów mogą być nawet wydatki na zakup napojów energetycznych typu „Red Bull”, jako wydatki poniesione celem poprawienia koncentracji pracowników oraz sprawności psychofizycznej w okresie ich wzmożonego wysiłku w pracy.
Kosztami uzyskania przychodów nie mogą być jednak wydatki na napoje dla właściciela firmy. Stanowią one bowiem wówczas jego wydatki osobiste.
Wątpliwości pracodawców dotyczą także tego, czy w przypadku udostępnienia pracownikom nieodpłatnie napojów w miejscu pracy powstaje po ich stronie przychód ze stosunku pracy i czy w takich okolicznościach ciążą na pracodawcy określone obowiązki jako płatnika. Zastosowanie w tym zakresie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 11) ustawy o PIT, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Na podstawie pkt 11b) tego artykułu wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.
Urzędy skarbowe wskazują, że jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia określonych świadczeń na rzecz pracowników to stanowią one dla pracowników przychody ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 27 lutego 2006r., 1471/DPF/415-126/06/ML; Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 7 kwietnia 2004r., ZD/423-78/04). Aby jednak doszło do opodatkowania to pracodawca powinien być w stanie ustalić wysokość świadczenia przypadającego na danego pracownika (Pomorski Urząd Skarbowy, 8 maca 2005r., DM/P/415-0016/05/ŁB; Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim, 24 lutego 2005r., PD/415-2/2005; Izba Skarbowa w Szczecinie, 31 maja 2004r.). W praktyce jest to jednak często niemożliwe do określenia, ponieważ trudno ustalić który pracownik ile wypił herbat w ciągu miesiąca.
Wiele wątpliwości pracodawców dotyczy także tego, czy przekazując pracownikom nieodpłatnie napoje do zużycia w miejscu pracy należy to przekazanie opodatkować podatkiem VAT. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega bowiem także nieodpłatne przekazanie na cele osobiste pracowników towarów i usług oraz wszelkie inne przekazania towarów. Urzędy skarbowe uznają w takich okolicznościach, że zapewnienie pracownikom napojów w czasie pracy nie ma związku z osobistymi potrzebami pracowników a ponadto pojęcia „przekazania” nie można utożsamiać ze zużyciem towarów na cele pracowników w czasie ich pracy (Opolski Urząd Skarbowy, 27 października 2005r., PP/443-120-1-GK/05). Wskazuje się ponadto, że opodatkowaniu podlegają przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a zapewnie pracownikom napojów niewątpliwie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim, 24 lutego 2005r., PP/443-8/05; Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, 31 grudnia 2004r., US38/443/178/2004/AF). W związku z tym zużycie towarów na rzecz pracowników nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przeczytaj całość! Pobierz Przegląd Finansowy.

Źródło: Przegląd Finansowy

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IX 2017
PKB rdr 3,9% II kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% IX 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 473,06 zł IX 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl