PGO S.A.: Aneks do umowy kredytowej spółki zależnej

2019-10-21 14:36
publikacja
2019-10-21 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-21
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytowej spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.10.2019 r., spółka zależna Emitenta – Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. otrzymała podpisany ze strony PeKaO S.A. (Bank) w dniu 17.10.2019 r. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 15.11.2013 r. W wyniku zawartego aneksu nastąpiła zmiana charakteru umowy na umowę o wielocelowy limit kredytowy. Łączny limit kredytowy w ramach umowy wynosi 15 mln PLN i może być wykorzystany w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit kredytowy może być wykorzystany w postaci kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowej oraz akredytywy dokumentowej. Zgodnie z umową maksymalny okres dostępności limitu kredytowego został określony do dnia 17.10.2022 r. i w ramach tego okresu będzie on odnawiany w cyklach rocznych.
Usługi bankowe określone w umowie o wielocelowy limit kredytowy będą mogły zostać uruchomione po aktualizacji prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu ustanowionych w związku z zawarciem pierwotnych umów kredytowych, uwzględniającej zapisy zawartego aneksu.
Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Z tytułu udzielonych w ramach umowy gwarancji Bank będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w umowie. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki