REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2021-04-28 15:12
publikacja
2021-04-28 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z CTP Invest Poland sp. z o.o., której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: kompleksowe wykonanie budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi; budynku wartowni; budynku przepompowni wraz ze zbiornikiem wody ppoż.; zbiornika retencyjnego; wewnętrznego układu drogowego wraz z miejscami postojowymi,
Wartość umowy: 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin zakończenia robót: 08.11.2021
Okres gwarancji: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 120 miesięcy
Okres rękojmi: umowa przewiduje zróżnicowany okres rękojmi ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 120 miesięcy
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto
Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto
Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 50% wartości umowy
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No.: 30/2021


Document date:  2021-04-28


Subject: Conclusion of a significant contract by a
subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.


Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential
information.


The Management Board of Poznańska Korporacja
Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s
subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has concluded a contract
today with CTP Invest Poland sp. z o.o., the detailed terms and
conditions of which are set out below:


Subject of the contract: complex execution of
production-warehouse hall along with sanitary/office buildings;
guardhouse; pumping station building with fire water tank; retention
tank; internal road system with parking spaces


Contract value: 3% of the revenues of the Pekabex
Group according to the last published annual consolidated financial
statements (in full percentages)


Works completion date: 08.11.2021


Warranty period: the Contract provides for a varied
warranty period due to the scope of works, the longest period is 120
months


Statutory warranty period: the Contract provides for
a varied statutory warranty period due to the scope of works, the
longest period is 120 months


Performance bond: 10% of the net contract value


Retention bond: 5% of the net contract value


Limit of contractual penalties which may be imposed
on the contractor: 50% of the contract value


The possibility of claiming supplemental
compensation: yes


Other terms and conditions of the contract deviating
from those typical for this contract type: none


The reason for deeming the Information material: The
contract value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated
equity according to the last published annual consolidated financial
statements.


SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES


2021-04-28       Przemysław
Borek        Vice-President
of the Management Board


2021-04-28       Beata
Żaczek                Vice-President
of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki