Opłatę za pozew musisz policzyć i zapłacić sam

Przedsiębiorcy składający pozwy o zapłatę do sądu powinni pamiętać o kilku nowych zasadach wprowadzonych od 2 marca 2006 r. Ich znajomość przyspieszy uzyskanie nakazów zapłaty i pozwoli uniknąć zbędnej korespondencji z sądem.

Opłatę policz sam

W przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorcami związanymi z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą opłatę od pozwu najlepiej policzyć od razu samemu i uiścić razem z pozwem. Powinno się to zrobić nawet wtedy, jeśli przedsiębiorcy nie reprezentuje adwokat czy radca prawny. Jeśli bowiem do sądu zostanie wysłany nieopłacony pozew, to sąd go zwróci. Przedsiębiorca ma wówczas tydzień na uiszczenie opłaty. Jeśli w tym terminie się zmieści i opłatę sądową uiści, to jego pozew wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia (traktowany jest tak, jakby od początku był prawidłowo opłacony). Jeżeli natomiast pomimo upływu tygodniowego terminu od otrzymania z sądu zarządzenia o zwrocie pozwu przedsiębiorca nie uiści opłaty, to pozew nie wywołuje żadnych skutków. Traktowany jest tak, jakby nigdy nie został złożony. Zatem taki pozew nie przerwie np. terminu przedawnienia należności.

UWAGA! Dalej idące konsekwencje związane są z nieopłaceniem przez przedsiębiorców w sprawach gospodarczych środków odwoławczych lub środków zaskarżenia (apelacji, kasacji, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, skargi na orzeczenie referendarza, skargi o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem). Zostaną one przez sąd odrzucone bez wzywania do uiszczenia opłaty i wyznaczania dodatkowego terminu!

Ile trzeba zapłacić?

W sprawach o zapłatę policzenie należnej opłaty sądowej za wniesienie pozwu nie powinno nastręczać większych trudności.

Reguła ogólna: 5%

Zgodnie z regułą ogólną obowiązującą od 2 marca 2006 r. opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości roszczenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Jeśli wnosi się o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, to opłata wyniesie 1,25% wartości roszczenia, nie mniej niż 30 zł. Uwaga - obliczanie opłat w sprawach do 10.000 zł odbywa się na innych zasadach - przedstawiamy je w dalszej części artykułu.

Trzeba pamiętać o zaokrąglaniu: końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Nie ma zatem zaokrąglania w dół!

Sprawy do kwoty 10.000 zł

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, a sprawa o zapłatę wynika z umowy, to trafia ona do tzw. postępowania uproszczonego. Opłata od pozwu jest wówczas stała i wynosi w zależności od wartości przedmiotu sporu:
do   2.000 zł - 30 zł
ponad 2.000 zł do   5.000 zł - 100 zł
ponad 5.000 zł  do   7.500 zł - 250 zł
ponad 7.500 zł do 10.000 zł - 300 zł

UWAGA! Do wartości przedmiotu sporu wlicza się tylko kwotę należności głównej. Nie zalicza się do niej odsetek za opóźnienie w zapłacie.

Opłaty wskazane powyżej obowiązują niezależnie od tego, czy sprawa trafia do postępowania nakazowego lub upominawczego (a więc gdy sąd wydaje nakaz zapłaty), czy do postępowania zwykłego (gdy sprawa trafia na rozprawę i wydawany jest wyrok). Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy byli przyzwyczajeni, że w każdej sprawie, gdy sąd wydaje nakaz zapłaty, opłata od pozwu jest czterokrotnie niższa niż normalnie. Obecnie w sprawach do 10.000 zł ta reguła już nie obowiązuje.

Przy sprawach w postępowaniu upominawczym trzeba pamiętać, że pozew musi być napisany na urzędowym formularzu. Można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) lub otrzymać w sądzie.

Dochodzenie "na próbę" części większego roszczenia

Niekiedy dług jest spory, wynosi np. 80.000 zł, ale wierzyciel nie chce od razu występować do sądu z pozwem o zapłatę całej tej kwoty. Powody mogą być różne - np. ma wątpliwości, czy cały dług uda się wyegzekwować, woli więc "na próbę" skierować do sądu, a potem komornika sprawę o jego część, np. 5.000 zł. W przypadku spraw spornych (np. odmowa zapłaty spowodowana twierdzeniem o złej jakości wykonanych prac) żądanie zapłaty tylko części długu ma na celu sprawdzenie, komu sąd przyzna rację. Przegranie sprawy o 5.000 zł jest mniej kosztowne niż porażka o kwotę 80.000 zł. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w pozwie żądać tylko części kwoty, wyraźnie to zastrzegając. Pozostałą część będzie można na drodze sądowej dochodzić w późniejszym terminie.

Jak w takich sytuacjach wyliczyć opłatę? Nie stosuje się przedstawionych wcześniej reguł dotyczących wyliczania opłaty od pozwu w postępowaniu uproszczonym. Zamiast tego należy obliczyć należną opłatę według zasad ogólnych. Zgodnie z regułą ogólną opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości roszczenia, nie mniej niż 30 zł. Jeśli natomiast wnosi się o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, to opłata wyniesie 1,25% wartości roszczenia, nie mniej niż 30 zł.

Przykład

Cały dług znacznie przekracza 10.000 zł (wynosi 80.000 zł), ale w pozwie żąda się tylko jego części nieprzekraczającej 10.000 zł (np. 5.000 zł). Zatem opłata od pozwu na 5.000 zł wyniesie 250 zł (5% z 5.000 zł). Jeżeli zażąda się wydania nakazu zapłaty, to opłata od 5.000 zł wyniesie 63 zł (1,25% z 5.000 zł = 62,50 zł, po zaokrągleniu w górę 63 zł).

Gdy większość długu została już spłacona

Inaczej wyglądałaby sprawa, gdyby dług z umowy wynosił pierwotnie 80.000 zł (a więc więcej niż 10.000 zł), dłużnik zapłaciłby 75.000 zł i pozostałoby mu do zapłaty 5.000 zł (a więc pozostałaby kwota mniejsza niż 10.000 zł). Gdyby w takim przypadku wierzyciel wystąpił na drogę sądową o brakujące 5.000 zł, to miałyby zastosowanie wszystkie reguły dotyczące postępowania uproszczonego. Opłata od pozwu nie byłaby wyliczana według reguły "5% wartości długu", lecz według zasad przewidzianych w postępowaniu uproszczonym. Należałoby więc zapłacić 100 zł, bo taka opłata obowiązuje w postępowaniu uproszczonym dla należności z przedziału ponad 2.000 zł do 5.000 zł włącznie.

Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2005 r., sygn. akt III CZP 83/2004. Zgodnie z nią sprawa, w której powód dochodzi kwoty niższej, niż wskazana w art. 5051 pkt 1 K.p.c. (niższej niż 10.000 zł) stanowiącej resztę zaspokojonego wcześniej roszczenia, którego wysokość przekraczała kwotę określoną w powyższym przepisie, podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Sposoby uiszczenia opłaty od pozwu

1) Wpłata w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo. Dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie kopii lub wydruku sąd nie zwraca uiszczającemu opłatę. W przypadku wnoszenia opłaty na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany. Numery rachunków bieżących dochodów sądów Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swojej stronie internetowej pod adresem www.ms.gov.pl. Można je też uzyskać w sądzie.

2) Wpłata gotówką bezpośrednio w kasie sądu

Wpłata przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzana jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty. Wpłatę w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia, pracownik sądu potwierdza wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, którą należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

3) Wpłata za pomocą znaków opłaty sądowej

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej wynosi 1.500 zł. Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy naklejać na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu. Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu. Nie należy ich kasować! Zrobi to sędzia lub pracownik sądu. Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 27, poz. 199).

Podstawa prawna:

  • art. 13, 18 ust. 1, art. 19 ust. 2, art. 21, 28 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398),
     
  • art. 1302 § 1-4, art. 5051 5053 ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).


autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 241 z dnia 2006-05-02
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~mela

szukając tabeli opłat sądowych trafiłam tu ale też na coś aktualniejszego - gdyby ktoś potrzbował http://poradnik.wfirma.pl/-oplaty-sadowe-w-sprawach-cywilnych

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl