Oferta banków dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) tworzą tzw. trzeci sektor. Określenie to nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej państw demokratycznych na trzy sektory:

* administrację publiczną, określaną jako sektor państwowy,

* sferę biznesu, czyli instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywaną też sektorem prywatnym,

* ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

Organizacje non-profit

Określenie NGO (non-governmental organization) oznaczające organizacje pozarządowe akcentuje niezależność tych organizacji od administracji publicznej (rządu). Z kolei nazwa non-profit odróżnia je od organizacji drugiego sektora i podkreśla to, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk, ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. Nie znaczy to jednak, że organizacje nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Mogą, tyle tylko, że dochody są przeznaczane na dalszą działalność statutową. W 2006 roku działalność gospodarczą zadeklarowało nieco ponad 8% organizacji. W ciągu ostatnich 2 lat udział procentowy organizacji ją prowadzących zmniejszył się dwukrotnie (w roku 2004 było ich 16%). Rośnie za to liczba organizacji angażujących się w działalność odpłatną nie dla zysku - nową formułę aktywności ekonomicznej, wprowadzoną przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2006, prowadzenie takiej działalności zadeklarowało około 15% organizacji, co oznacza dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2004. Według wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, pobieranie opłat deklaruje prawie 40% organizacji. O tym, że taki stan rzeczy będzie się prawdopodobnie utrzymywał, przekonują odpowiedzi organizacji na pytanie o to, czy planują w najbliższym czasie podjąć działalność gospodarczą lub odpłatną. Tego rodzaju plany zadeklarowało ok. 5% organizacji (po 5% dla każdej z dwóch form).

Z raportu „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce 2006” wynika, że na koniec trzeciego kwartału 2006 roku w Polsce zarejestrowanych było 55 016 stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz 8 212 fundacji. Do lutego 2007 roku, liczba ta sięgnęła odpowiednio 63 411 w przypadku stowarzyszeń i 8 514 w przypadku fundacji. Każdego roku, w rejestrze REGON przybywa średnio 4-5 tysięcy nowych stowarzyszeń i 500 fundacji. Nie oznacza to jednak, że sektor pozarządowy istotnie zwiększa się o taką właśnie liczbę – w praktyce bowiem, w rejestrze tym figurują również organizacje, które zakończyły już działalność, ale nie potwierdziły tego wypisując się z rejestru.

Jeżeli natomiast chodzi o liczbę osób pracujących w sektorze pozarządowym w Polsce to obecnie zatrudnienie w nim znajduje ok. 120 tys. osób (w przeliczeniu na pełne etaty daje to 65 tys. miejsc pracy). Organizacje pozarządowe są głównym miejscem pracy dla ok. 75 – 80 tys. osób (bez względu na formę zatrudnienia).

Najwięcej organizacji pozarządowych działa w obszarze „sportu, turystyki, rekreacji i hobby” (39,2% organizacji wskazuje ten obszar jako najważniejsze pole swoich działań). Inne obszary działań wskazywane najczęściej przez organizacje jako ich główne pola działań to: „kultura i sztuka” (12,8% organizacji), „edukacja i wychowanie” (10,3% organizacji) oraz „usługi socjalne i pomoc społeczna” (9,9% organizacji) i „ochrona zdrowia” (8%).

Największym problem, z jakim stykają się organizacje pozarządowe jest zła sytuacja finansowa i trudności w pozyskiwaniu środków. 73% instytucji wymienia ten problem na pierwszym miejscu. W 2005 roku organizacje pozarządowe najczęściej finansowały się ze składek członkowskich (59,5%), funduszy samorządowych (43,3%) i rządowych (19,3%), darowizn od osób fizycznych (35,5%) oraz darowizn od instytucji i firm (34,5%). Dodatkowym źródłem finansowania, które ułatwiłoby realizację wyznaczonych celów mógłby być kredyt bankowy. Problem polega jednak na tym, że warunkiem udzielenia kredytu przez bank jest posiadanie zdolności kredytowej oraz przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia. 81% organizacji pozarządowych twierdzi natomiast, że nie posiada żadnego istotnego majątku. Być może dlatego, tylko 4% organizacji zaangażowało się w ciągu ostatnich 2 lat w znaczące inwestycje. Bardzo rzadko korzystały przy tym z oferty kredytowej banków (niespełna 1% wszystkich organizacji).

W 2005 roku przychody połowy organizacji nie przekroczyły 10 tys. zł. To o 3 tys. mniej niż w roku 2003 i o 9 tys. mniej niż w roku 2001. Co dziesiąta organizacja pozarządowa (10%) nie miała w roku 2005 żadnych przychodów, zaś mniej więcej 1 na 5 organizacji (20,4%) dysponowała przychodami nieprzekraczającymi 1 tys. zł. Ale już 19,3% organizacji rozporządzało budżetem większym niż 100 tys. zł, z czego co piąta (4% wszystkich organizacji) zadeklarowała przychody przewyższające 1 mln zł.

Warto jednak zauważyć, że mimo to organizacje mogą stanowić atrakcyjny rynek dla banków: całkowity budżet sektora pozarządowego w roku 2006 sięgnął bowiem ok. 7 mld złotych, z czego ok. 18% stanowiły przychody z własnej działalności gospodarczej lub odpłatnej.

Biorąc pod uwagę realia funkcjonowania organizacji, zwłaszcza zaś wymogi związane z korzystaniem ze środków publicznych lub grantów oferowanych przez prywatne instytucje nie dziwi, że stopień ubankowienia organizacji pozarządowych jest jednak dosyć wysoki. 81% organizacji posiada rachunek bieżący w banku. Organizacje okazują się przy tym dość lojalnymi klientami – tylko 12% z nich w ciągu ostatnich 3 lat zmieniło bank. Pytane o to, z jakich produktów i usług najczęściej korzystają w swoich bankach (pytano o okres ostatnich 12 miesięcy), głównie wskazują oczywiście na wpłaty i wypłaty, przelewy oraz subkonta. Około 10% korzysta także ze zleceń stałych i poleceń zapłaty, elektronicznych i telefonicznych usług bankowych lub kart bankowych. 6,5% przechowuje środki na lokatach. Inne produkty wykorzystywane są przez nie tylko sporadycznie.

Od redakcji: Wstęp został opracowany na podstawie badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006”, przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej próbie ponad 1000 organizacji pozarządowych.


Oferta banków dla trzeciego sektora

Organizacje pozarządowe wciąż nie są na tyle atrakcyjną grupą klientów dla banków, aby banki przygotowały dla nich specjalną ofertę produktową. Z badania przeprowadzonego przez portale NGO.pl oraz Bankier.pl wynika, że jedynie trzy banki w Polsce mają w swojej ofercie produkty skierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych (są to: PKO BP, DnB Nord (dawny BISE) oraz Bank Pocztowy). Pozostałe instytucje finansowe oferują organizacjom pozarządowym produkty przeznaczone dla małych i średnich firm. Tylko nieliczne banki decydują się na udzielenie odstępstw od standardowych warunków, jeżeli ich klientem zostaje fundacja czy stowarzyszenie.

PKO Bank Polski

Ofertę specjalnie dedykowaną dla organizacji pozarządowych posiada PKO Bank Polski. Organizacjom pozarządowym oferuje zestaw „Wspólny Cel”. W jego skład wchodzą: rachunek bieżący typu Partner, wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat, lokaty oraz zbiorcze zestawienie operacji raz w miesiącu. Opłata za korzystanie z zestawu wynosi 14 zł miesięcznie i jest niższa o 11 zł od standardowej opłaty za posiadanie rachunku tego typu. Do rachunku wydawana jest karta debetowa typu Partner (opłata 12 zł/ rok), karta obciążeniowa (opłata: karta srebrna 100 zł/rok, karta złota 300 zł/rok) lub karta kredytowa (opłata: w przypadku gdy wartość operacji zrealizowanych przy użyciu karty w danym roku ważności przekroczy średniomiesięcznie kwotę 1400 zł – 0 zł, w przeciwnym przypadku 50 zł). Organizacje pozarządowe mogą również otworzyć rachunek walutowy w CHF, EUR, USD, GBP (opłaty: 20 zł otwarcie + 40 zł/ m-c prowadzenie rachunku).

Fundacje i stowarzyszenia mają także możliwość zakładania lokat standardowych oraz lokat negocjowanych. Lokaty standardowe – złotowe i walutowe (EUR, USD, CHF, GBP) zakładane mogą być na okres 7, 14 i 21 dni oraz 1, 3, 6 i 12 miesięcy. Minimalna wpłata na lokatę to 2 000 zł, 2 000 dolarów lub równowartość 2 000 dolarów wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu otwarcia rachunku lokaty terminowej w innej walucie wymienialnej. Organizacje pozarządowe mogą też zakładać lokaty negocjowane – złotowe i walutowe (EUR, USD, CHF, GBP). Lokaty te otwierane są na okres umowny indywidualnie wynegocjowany wyrażony w dniach, miesiącach lub latach. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 100 000 PLN, 25 000 USD, USD, CHF, GBP.

Organizacje pozarządowe mogą korzystać praktycznie ze wszystkich instrumentów finansowych będących w ofercie banku i adresowanych do klientów z segmentu MSP, m.in. z lokat automatycznych, obligacji, bonów skarbowych czy funduszy inwestycyjnych PKO Credit Suisse.

Instytucje trzeciego sektora mają również dostęp do pełnej gamy kredytów różniących się celem finansowania. Aby otrzymać, kredyt organizacje pozarządowe muszą jednak spełnić takie same warunki, jak inni klienci banku – przede wszystkim posiadać zdolność kredytową i ustanowić zabezpieczenie kredytu. Organizacje mogą także korzystać z gwarancji – na takich zasadach jak inni klienci – w zależności od rodzaju zabezpieczanej transakcji, gwarancja może być udzielona na zlecenie zarówno kupującego, jak i sprzedającego oraz na rzecz zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Gwarancje udzielane są w złotych i walutach wymienialnych.

Bank ma również w swojej ofercie usługi dla organizacji pozarządowych, korzystających ze współfinansowania Unii Europejskiej. PKO BP oferuje im Program Europejski, który stanowi kompleksową ofertę obsługi bankowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Program ten obejmuje: doradztwo, finansowanie, rozliczenia i zabezpieczenia

Bank PKO BP posiada 1155 placówek zlokalizowanych na terenie Polski. Zarówno w placówkach banku, jak i w centrali pracują osoby dedykowane do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bank obsługuje około 15 tys. organizacji pozarządowych, czyli około 24% zarejestrowanych na koniec trzeciego kwartału 2006 roku fundacji i stowarzyszeń.

DnB Nord (dawny BISE)

Drugim bankiem, który w swojej ofercie posiada produkty dedykowane dla organizacji pozarządowych jest bank DnB Nord (dawny BISE). Bank DnB Nord posiada w swojej ofercie trzy pakiety usług skierowane do organizacji pozarządowych:

- Pakiet za 10 PLN miesięcznie – obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunku, składanie i realizację poleceń stałych oraz korzystanie z infolinii.

- Pakiet za 25 PLN miesięcznie – obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunku oraz następujące usługi: udzielanie informacji o koncie przez telefon, wpłaty gotówkowe na rachunek, wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat, składanie i realizację zleceń stałych.

- Pakiet za 60 PLN miesięcznie - obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunku oraz następujące usługi: udzielanie informacji o koncie przez telefon, wpłaty gotówkowe na rachunek, wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat, przelewy krajowe i zagraniczne na rachunki bankowe w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat, składanie i realizację zleceń stałych, wydanie dwóch kart VISA BUSINESS (po spełnieniu warunków otrzymania karty płatniczej) w cenie równiej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat.

Bank DnB Nord (dawny BISE) oferuje organizacjom pozarządowym również lokaty terminowe. Dostępne są następujące rodzaje lokat:

- RIVIERA – umożliwia lokowanie środków w złotych lub walutach wymienialnych na okresy: 7 i 14 dni – na stałej stopie procentowej oraz 1, 2, 3, 6, 9, 12 i 24 miesiące – na stałej lub zmiennej stopie procentowej.

- LOARA – lokata polecana organizacjom, które chcą lokować środki na dłuższy okres – z możliwością wycofania środków wcześniej, bez utraty odsetek. Lokata w PLN jest zakładana na 12 miesięcy, kwotą minimalną jest 1000 PLN.

- LUWR – indywidualnie negocjowana lokata adresowana do organizacji, które mają do zagospodarowania min. 40.000 PLN lub równowartość w walutach wymienialnych na bardzo krótki termin – od 1 do 29 dni.

- WERSAL – ta indywidualnie negocjowana lokata umożliwia ulokowanie min. 40 000 PLN lub równowartości w walutach wymienialnych na dłuższy okres – od 30 dni do 24 miesięcy.

Bank DnB Nord (dawniej BISE) umożliwia instytucjom non-profit również zakup bonów i obligacji skarbowych, bonów korporacyjnych, bonów i papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Jeżeli chodzi o produkty kredytowe, to bank DnB Nord (dawniej BISE) udostępnia następujące rodzaje kredytów:

- kredyt inwestycyjny – przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących realizacji działalności statutowej.

- kredyt europejski Leader+ przeznaczony na finansowanie szybkiej realizacji zatwierdzonych projektów w ramach Programu LEADER+.

- kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku bieżącym – kredyt przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej, finansowanie krótkoterminowych zobowiązań publicznoprawnych, prefinansowanie środków mających wpłynąć do klienta,

- kredyt obrotowy z terminarzem spłat w rachunku kredytowym – przeznaczony na finansowanie środków obrotowych, spłata kredytu następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Bank DnB Nord (dawniej BISE) udziela organizacjom pozarządowym gwarancji, które mogą być udzielane jako zabezpieczenie realizacji podpisanych umów i kontraktów. Zwiększają one wiarygodność finansową zleceniodawcy oraz pozwalają na zrealizowanie transakcji bez konieczności natychmiastowego angażowania własnych środków.

Funkcjonują 52 oddziały banku DnB Nord (dawniej BISE), w placówkach zatrudnione są osoby specjalnie dedykowane do pracy z organizacjami pozarządowymi. Bank obsługuje około 600 fundacji i stowarzyszeń.Bank Pocztowy

Specjalną ofertę produktową dedykowaną organizacjom pozarządowym posiada również Bank Pocztowy. Jest to „Pakiet dla sektora non-profit” . W skład pakietu wchodzi: rachunek bieżący i pomocniczy, wyciąg elektroniczny wraz z przeglądarką oraz system bankowości elektronicznej – Infokonto. Opłata miesięczna za pakiet wynosi 15 zł. Do rachunku wydawana jest karta VISA Business Electron (opłata 3,99 zł/ m-c). Organizacje pozarządowe mogą również otworzyć w banku konto walutowe w EUR, USD, GBP, CHF, SEK oraz DKK.

Bank Pocztowy oferuje organizacjom pozarządowym również lokaty standardowe oraz lokaty negocjowane. Produkty kredytowe dostępne są na warunkach takich, jak dla sektora MSP.

Bank Pocztowy posiada sieć liczącą 48 placówek plus okienka pocztowe.

Pozostałe banki oferują organizacjom pozarządowym ofertę dostosowaną do potrzeb i specyfiki sektora MSP. W niektórych instytucjach finansowych organizacje pozarządowe mogą jednak liczyć na preferencyjne traktowanie. Praktyka pokazuje, że wiele pozarządowych stowarzyszeń i fundacji decyduje się na współpracę z bankiem, który wprawdzie nie prowadzi specjalnej obsługi tego segmentu, ale oferuje produkty bankowe po atrakcyjnej cenie i na konkurencyjnych warunkach.

Bank Ochrony Środowiska

Na uwagę zasługuje oferta Banku Ochrony Środowiska. Bank nie ma w swojej ofercie produktów przygotowanych specjalnie dla organizacji pozarządowych, ale w przypadku pewnych produktów organizacje pozarządowe są traktowane preferencyjnie. Organizacje pozarządowe mogą otworzyć rachunek bieżący, taki jak dla MSP (opłata: 35 zł/m-c), do którego wydawana jest karta Maestro Business (opłata: 30 zł/rok), z tym że organizacje pozarządowe są zwolnione z opłat za wpłaty gotówkowe, o ile ich działalność ma charakter charytatywny lub posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Bank posiada również „Europejską Ofertę” dedykowaną m.in. dla podmiotów trzeciego sektora, w ramach której udziela m.in. kredytów pomostowych na prefinansowanie zadań, które mają być realizowane z dotacji UE i kredytów na zbilansowanie źródeł.

Bank Ochrony Środowiska planuje również utworzyć specjalny fundusz poręczeń i gwarancji, który ułatwiłby instytucjom finansowym współpracę z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi (i innymi instytucjami, takimi jak np. parki narodowe, korzystającymi ze środków pomocowych UE). Fundusz, działający na zasadach non-profit, w ścisłej współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, miałby być narzędziem wspomagającym rynek ekologii, przede wszystkim miałby usprawnić proces pozyskiwania przez organizacje pozarządowe niezbędnego finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Obecnie Bank Ochrony Środowiska dysponuje siecią liczącą 108 oddziałów. Z usług banku korzysta około 200 fundacji i stowarzyszeń.

Invest-Bank

Invest Bank należy do grupy banków, które traktują organizacje pozarządowe na preferencyjnych warunkach. Co prawda, nie dedykuje im specjalnej oferty, jednak zwalnia je z opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku przeznaczonego dla małych firm – Invest Konto Biznes. Do rachunku wydawana jest karta VISA Business Charge (opłaty: wydanie 30 zł, użytkowanie 10 zł/m-c) oraz VISA Business Electron (opłaty: wydanie 10 zł, użytkowanie 3 zł/m-c).

Bank dysponuje siecią liczącą 108 placówek. Obecnie obsługuje około 50 organizacji pozarządowych.

BRE Bank

W BRE Banku instytucje non-profit, nieprowadzące działalności gospodarczej, mogą liczyć na zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku bieżącego. Natomiast te organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, zapłacą już standardowo za prowadzenie rachunku (90 zł/ m-c). Bank umożliwia organizacjom non-profit otwarcie do 99 subkont oraz pełny dostęp do rachunku przez Internet. Do rachunku dołączona jest karta VISA Business Electron lub Mastercard Business (opłata 4 zł/ m-c).

BRE Bank dysponuje siecią 27 placówek

Kredyt Bank

Kredyt Bank nie posiada oferty dedykowanej specjalnie organizacjom pozarządowym. Mimo to obsługuje około 1 400 fundacji i stowarzyszeń. Organizacjom pozarządowym oferowany jest standardowy pakiet dla małych i średnich firm Ekstrabiznes. Co ważne, dla większych organizacji pozarządowych oferta jest indywidualnie negocjowana. W ramach pakietu klient ma do dyspozycji rachunek bieżący Ekstrabiznes i depozytowy oraz rachunki pomocnicze. Może też korzystać z rachunku walutowego. Bank oferuje ponadto lokaty terminowe (Biznes Constans, i Biznes Zysk - automatyczna lokata typu overnight, jeśli saldo na rachunku bieżącym przekroczy określoną kwotę oraz Euro Biznes – lokata w walucie). Produktem powiązanym z pakietem jest karta Visa Electron Ekstrabiznes (opłata: wydanie 20 zł/ rok, użytkowanie 4 zł/ m-c). Opłata miesięczna za pakiet wynosi 35 zł.

Kredyt Bank oferuje organizacjom pozarządowym kredyt inwestycyjny „Inwestycja z Unią” zapewniający finansowanie projektów inwestycyjnych, objętych wsparciem w ramach funduszy UE .

Bank dysponuje siecią 330 placówek.

Volkswagen Bank Direct

Volkswagen Bank Direct nie posiada w swojej ofercie produktów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, ale w przeciwieństwie do innych banków internetowych udostępnia rachunek dla firm, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Bank proponuje organizacjom pozarządowym Plus Konto Biznes. Zarówno otwarcie, jak i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. W pakiet usług wliczone są: miesięczne wyciągi, przelewy (wewnętrzne i z rachunku) oraz zlecenia (w tym ZUS i US) wykonane przez internet, dostęp do obsługi telefonicznej TELEdirect, zastrzeżenie karty oraz dyspozycja zerwania lokaty przed terminem zapadalności. Co dwa lata bank pobiera opłatę w wysokości 50 zł za korzystanie z karty płatniczej. Bank nie posiada własnych bankomatów, udostępnia za to bezpłatnie - jeżeli wypłata gotówki jest powyżej 400 zł - wszystkie bankomaty obsługujące karty VISA. Przy niższych kwotach wypłaty pobierana jest prowizja w wysokości 1,5 zł. Do dyspozycji fundacji i stowarzyszeń pozostają także lokaty (lokata Plus Biznes oraz Lokata Overnight Plus). Bank nie udziela kredytów. Klienci mogą kontaktować się z bankiem jedynie przez Internet oraz telefon.

Podsumowanie

Z przeprowadzonego badania wynika, że zdecydowana większość banków nie posiada w swojej ofercie konkretnych rozwiązań dla organizacji non-profit. Dla większości banków jest to zbyt mały i zbyt mało dochodowy segment klientów, by opłacalne było tworzenie specjalnej oferty. Należy jednak podkreślić, że organizacje z III sektora mają możliwość korzystania ze standardowych usług dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. W niektórych przypadkach banki udzielają organizacjom pozarządowym odstępstw od podstawowych stawek opłat i prowizji oraz umożliwiają wynegocjowanie łagodniejszych warunków.

Kliknij aby powiększyć.

Jeżeli natomiast chodzi o ofertę kredytową to niedostosowanie jej do specyfiki organizacji pozarządowych zdecydowanie ogranicza jej dostępność dla fundacji i stowarzyszeń. A to właśnie zła sytuacja finansowa i trudności w pozyskiwaniu środków na finansowanie bieżącej działalności są największymi problemami, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe. Niestety organizacje pozarządowe, które zdecydują się na skorzystanie ze standardowej oferty, muszą spełnić standardowe wymogi stawiane przez bank kredytobiorcy z sektora MSP. Krótko mówiąc - muszą posiadać zdolność kredytową i ustanowić odpowiednie zabezpieczenie kredytu. Większość banków zapowiada rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, wzbogacenie i dostosowanie ofert do specyfiki i potrzeb tego typu instytucji. Należy wspomnieć jednak, że już podczas poprzedniej edycji raportu część banków składała tego typu obietnice. Można odnieść wrażenie, że deklaracje banków dotyczące rozwoju współpracy z trzecim sektorem należy traktować bardziej jako zabiegi marketingowe, służące wzmocnieniu własnego wizerunku, niż jako rzeczywistą próbę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom tego typu instytucji.

Kliknij aby powiększyć.

Od redakcji: Raport został opracowany na podstawie ankiet nadesłanych z banków w okresie czerwiec-lipiec 2007 r. (dane aktualizowane 30 listopada 2007 r.). Autorzy raportu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość informacji podanych w ankietach. W raporcie zawarte zostały opisy ofert banków, które odpowiedziały na ankietę.

Michał Macierzyński, Bankier.pl
Izabela Dembicka, Ngo.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 lions

Reffeisen Bank a ofertę dla organizacji non-profit za 0 zł: https://raiffeisenpolbank.com/male-firmy/obsluga-biezaca/konta/wymarzone-konto-dla-biznesu-non-profit

! Odpowiedz
1 0 ~asdf

A 3mu nie ma BGŻ? Tam jest wszystko za darmo w pakiecie Społeczny lider!

! Odpowiedz
0 1 ~Marian

Wydaje mi się, że te dane są mocno nieaktualne! Np Bank PKO BP pobiera opłatę za prowadzenie konta Koła TPD 28 zł/mies. + opłatę za wydruki miesięczne 10 zł.

! Odpowiedz
1 1 ~mk

to prawda... tez zawieralismy umowe na konto dla Stowarzyszenia non-profit i okazalo sie ze:
- miesieczna oplata za prowadzenie rachunku 28 pln (bylismy swiadomi)
- wydruk historii rachunku 30 pln za miesiac. (nikt o tym nie powiedzial)
A poniewaz rachunek z racji statutu stowarzyszenia jest otwarty na dwie osoby to nie ma mozliwosci dostepu do konta internetowo.
Wszystkie operacje musialy byc wiec "na zywo" w oddziale (kolejka na conajmniej pol godziny stania) i za kazdy przelew oplata 5-10 pln.
jestesmy na etapie likwidacji konta w tym nowoczesnym banku :)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Boa

właśnie dzwoniłem na infolinię mBanku. "Panienka z okienka (telefonicznego)" na wieść o tym, że jako fundacja chciałbym założyć rachunek, powiedziała "ale my nie mamy rachunków dla fundacji". "No i to by było na tyle", jak mawiał któryś artysta kabaretowy. Na przodzie zresztą też :[

! Odpowiedz
1 0 ~Tomasz Piepiora

UWAGA!
Oferta InvestBanku jest zupełnie inna. Zwolnienie z opłat mogą uzyskać jedynie Organizacje pożytku publicznego! Stowarzyszenia nie będące OPP muszą płacić jak firmy!

Pomimo zapewnień na infolinii, że stowarzyszenia nic nie płaca za otwarcie i prowadzenie, przy podpisywaniu umowy wychodzi zarządzenie Zarządu Banku. (w moim małym teście 2 na 3 dzwonienia do infolinii InvestBanku wykazały że konto jest darmowe, a raz że płatne)

Straciliśmy dziś cały dzień, 30 zł za wypis z KRSu i trochę nerwów. Szkoda.

Proszę o uaktualnienie tego artykułu, bo według dokumentów jakie widziałem NIGDY to konto nie było darmowe dla wszystkich Stowarzyszeń - niekompetencja autora czy pracowników banku?

Pozdrawiam
Tomasz Piepiora

Pokaż cały komentarz !
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.