Nie wszystkie dochody wpływają na zawieszenie emerytury/renty

Często można spotkać się z opinią, że każdy dochód osiągnięty przez emeryta lub rencistę ma wpływ na ewentualne zmniejszenie pobieranego świadczenia, a nawet zawieszenie do niego prawa. Nie jest to jednak prawdą. Istnieje bowiem szereg dochodów, o których nie trzeba informować ZUS-u.


Umowa o dzieło oraz niektóre zlecenia

Przy ustalaniu dochodu, mającego wpływ na pobieraną emeryturę lub rentę, uwzględnia się przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Nie trzeba natomiast informować o dochodach nierodzących takiego obowiązku, poza sytuacją, kiedy wyłączenie z obowiązku ubezpieczeń wynika z faktu podlegania im z innego tytułu lub ustalenia uprawnień emerytalno‑rentowych.

Oznacza to, że na prawo do świadczeń emerytalno-rentowych nie mają wpływu dochody osiągane z tytułu samoistnej umowy o dzieło, umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zawartej z uczniem lub studentem w wieku do ukończenia 26. roku życia. Nie mają znaczenia także honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej oraz przychody osiągane z tytułu praw autorskich, patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości. Chyba że te ostatnie stanowią przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez emeryta albo rencistę.


Dochody nieoskładkowane

Emeryci i renciści zatrudnieni w ramach umów o pracę nie informują ZUS-u o dochodach wyłączonych z oskładkowania na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek…


Przykład

Pracodawca wypłacił zatrudnionemu renciście nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, w kwocie 6.500 zł. Z uwagi na to, że nagrody jubileuszowe wypłacane co 5 lat, a tak jest w tym przypadku, nie podlegają oskładkowaniu, kwota ta nie będzie uwzględniana przy ustalaniu dochodu, powodującego zmniejszenie renty lub zawieszenie do niej prawa.


Do dochodu, od którego zależy zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych wchodzą jednak - mimo ich nieoskładkowania - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze, a także dodatek wyrównawczy.


Przed nabyciem uprawnień

Wpływu na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych nie ma też dochód wypłacony z tytułu pracy, służby lub działalności wykonywanej przed miesiącem, od którego ustalono prawo do emerytury albo renty. Nie ma tu znaczenia data, kiedy taki dochód wypłacono - może to nastąpić już po przyznaniu danego świadczenia.

Nie trzeba informować ZUS-u także o dochodach osiągniętych po ustaniu prawa do renty.


Przykład

Z dniem 1 lipca pracownikowi została przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy. Po przyznaniu świadczenia osoba ta nadal pracuje. Dnia 10 lipca wypłacono jej wynagrodzenie za czerwiec oraz premię za I półrocze, w łącznej kwocie 6.890 zł. Mimo że wypłata została dokonana już po przyznaniu renty, nie należy jej uwzględniać w przychodach mających wpływ na zawieszalność świadczenia. Dochód ten przysługuje bowiem z tytułu pracy wykonywanej przed miesiącem, od którego ustalono prawo do renty.


Jeżeli wypłacony dochód tylko częściowo dotyczy okresu, w którym zainteresowany posiadał uprawnienia emerytalno-rentowe, to wyłączeniu podlega odpowiednia jego część - przysługująca za okres przed nabyciem uprawnień lub po ich utracie.


Po osiągnięciu wieku emerytalnego

Następną grupą przychodów, o których nie potrzeba informować organu rentowego są dochody emerytów, którzy osiągnęli powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, wynoszący 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. W takiej sytuacji wpływ na zawieszalność pobieranego świadczenia ma jedynie dochód uzyskany za okres od 1 stycznia danego roku (lub od dnia przyznania emerytury, o ile nastąpiło to później) do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt ukończył wskazany wiek.


Przykład

Pan Janusz będąc na wcześniejszej emeryturze pracuje na podstawie umowy o pracę. Dnia 28 czerwca br. skończył 65 lat. Podczas ustalania, czy nie zostały przekroczone kwoty graniczne dochodu uwzględnione zostaną jedynie przychody z okresu od stycznia do maja br.


W trakcie zawieszenia świadczenia

Na zmniejszenie emerytury lub renty albo zawieszenie uprawnień do tych świadczeń nie mają też wpływu dochody osiągnięte w okresie zawieszenia prawa do danego świadczenia na wniosek świadczeniobiorcy. Możliwość wystąpienia z takim wnioskiem wprowadza art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.


Przychody inwalidów wojennych i wojskowych

Odrębną grupą przychodów, nie mających żadnego wpływu na prawo do pobieranego świadczenia, są dochody zarobkujących osób uprawnionych jednocześnie do renty inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Wyłączenie to nie wynika jednak z ustawy emerytalnej, a z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 87 ze zm.),
   
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.),
   
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 ze zm.).


autor: Bogdan Majkowski
Gazeta Podatkowa Nr 578 z dnia 2009-07-23
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl