REKLAMA
PIT 2023

Najlepiej i najgorzej opłacane branże. Są dane za 2017 r.

Weronika Szkwarek2018-06-19 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-06-19 06:00

Przeciętnie 7409,72 zł brutto zarabiało się w 2017 r. w IT i była to najlepiej opłacana sekcja gospodarki, wynika z danych GUS-u. Najmniej płacono pracownikom obiektów zakwaterowania i gastronomii, ale też w administracji czy opiece zdrowia.

Więcej osób pracuje, rośnie również przeciętne wynagrodzenie brutto. Jednocześnie zmniejsza się liczba osób pracujących w górnictwie czy w przemyśle wydobywczym oraz rośnie liczba osób, które pobierają wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnej płacy. 

Ogółem w 2017 roku nastąpił wzrost o 2,8 proc. osób pracujących w gospodarce narodowej, liczba ta ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób. Wzrost zatrudnienia dotyczył przede wszystkim sekcji administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 7,8 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 6,2 proc.). Coraz mniej pracowników w porównaniu rok do roku zatrudnia się w górnictwie, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a także w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.

W przedsiębiorstwach zatrudniających pow. 9 osób oraz w jednostkach budżetowych niezależnie od liczby pracujących 492,5 tys. osób nie otrzymywało wynagrodzenia wyższego niż minimalne. Jest to wynik wyższy niż przed rokiem o 18,3 tys. osób, czyli 3,9 proc. 

fot. / / GDDKiA

Wyższe płace

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto dotyczył przetwórstwa przemysłowego i handlu oraz naprawy pojazdów samochodowych. Tam płace wzrosły o 7,1 proc. Nieco wolniej, ale równie intensywnie, rosły prace w budownictwie, (o 5,3 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (6,9 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (6,6 proc.) oraz w opiece zdrowotnej i opiece społecznej (o 105,2 proc.).

Najlepiej opłacane sekcje w gospodarce narodowej w 2017 r. 
Sekcje Pracujący w tys.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
Informacja i komunikacja 358,9 7409,72
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 354,4 7075,29
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 122,8 7018,05
Górnictwo i wydobywanie 139,1 7017,63
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 685,2 5322,92
Administracja publiczna i obrona narodowe, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 983,7 5305,49
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 2382,1 4592,53
Obsługa rynku nieruchomości 220,8 4448,55
Edukacja  1154,0 4259,30
Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 155,3 4108,36
Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych GUS-u. 

Najwyższe płace odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w górnictwie i wydobywaniu - tam przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło powyżej siedmiu tysięcy złotych miesięcznie. 

Tu zarabia się najmniej 

Najwolniej płace rosną m.in. w sekcjach, które i tak mają wysokie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, czyli w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (wzrost o 2,8 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną in. (o 3,8 proc.). Najwolniej płace rosną w edukacji (2,0) i w pozostałej działalności usługowej (1,7 proc.). 

Najgorzej opłacane sekcje w gospodarce narodowej w 2017 r. 
Sekcja Pracujący w tys.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
Zakwaterowanie i gastronomia 282,8 2800,12
Administracja i działalność wspierająca 590,1 3163,22
Pozostała działalność usługowa 307,8 3292,63
Budownictwo 915,8 3524,98
Handel i naprawa pojazdów samochodowych 2382,8 3716,51
Transport i gospodarka magazynowa 869,4 3740,93
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 153,1 3843,80
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 868,2 3998,10
Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych GUS-u.

Najmniej zarabiają osoby zatrudnione w zakwaterowaniu i gastronomii (przeciętnie 2800 zł brutto miesięcznie), pracownicy administracji (3163 zł brutto), a także budownictwa, pozostałej działalności usługowej i w handlu. 

Jak ostatnio pisaliśmy na łamach Bankier.pl, koniec pierwszego kwartału 2018 roku przyniósł 152,4 tys. wolnych miejsc pracy w Polsce, czyli o 28,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Praca czeka w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i naprawie pojazdów samochodowych. Na kogo? Na robotników, rzemieślników, operatorów i monterów maszyn, a także na pracowników wykonujących prace proste, czyli w sekcjach cechujących się najniższymi zarobkami. 

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

W Bankier.pl zajmowała się tematyką prawa pracy. Pisała o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmowała się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiadała historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
dynamical
Trzeba spojrzeć na to pozytywnie. Ja się cieszę, że płace się w ogóle podnoszą i zarabiamy coraz więcej, no ale niestety są pewne branże, gdzie jest o to trudno. :/

_____________________________________________________________
Menu w gastronomii (systemy POS) https://gastro.pl/menu-w-gastronomii/

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki