REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2023-11-30 16:39
publikacja
2023-11-30 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-30
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym
Spółka otrzymała podpisany przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) Aneks nr 15 z dnia 30 listopada 2023 roku do umowy limitu kredytowego wielocelowego.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu Bank w ramach umowy udostępnił Kredytobiorcy do dyspozycji limit kredytowy wielocelowy w kwocie 16 000 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów 00/100). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 30 listopada 2024 roku.
W ramach limitu Bank udziela Kredytobiorcy :
- kredytu w rachunku bieżącym, do wykorzystania w walucie PLN, USD i EUR do kwoty 13 000 000,00 zł
(słownie złotych: trzynaście milionów 00/100).
- gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym które będą udzielane w walucie PLN, USD i EUR do kwoty stanowiącej równowartość 3 500 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) oraz kredytu obrotowego odnawialnego który może zostać wykorzystany w walutach: PLN, USD i EUR, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z Gwarancji. Termin ważności Gwarancji wystawianych przez PKO BP SA może wykraczać poza Okres Kredytowania, jednak nie dłużej niż
o 12 miesięcy.
Aneks nie zmienia istotnych warunków umowy. Postanowieniami Aneksu strony zaktualizowały
zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji
i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raportach bieżących
RB nr 16/2015 z 24 września 2015 roku, RB nr 16/2016 z 30 września 2016 roku, RB nr 26/2017 z 05 października 2017 roku, RB nr 12/2018 z 30 maja 2018 roku, RB nr 14/2019 z 31 maja 2019 roku, Korekcie RB nr 14/2019
z 10 czerwca 2019 roku, RB 15/2020 z 14 maja 2020 roku, RB 34/2020 z 01 grudnia 2020 roku, RB nr 19/2021 z 30 listopada 2021 roku oraz RB nr 26/2022 z 28 listopada 2022 roku.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2023-11-30 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu Marcin Olszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki