REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2022-11-28 16:41
publikacja
2022-11-28 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-28
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym
Spółka otrzymała podpisany przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) Aneks nr 14 z dnia 28 listopada 2022 roku do umowy limitu kredytowego wielocelowego.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu Bank w ramach umowy udostępnił Kredytobiorcy do dyspozycji limit kredytowy wielocelowy w kwocie 16 000 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów 00/100). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 30 listopada 2023 roku.
W ramach limitu Bank udziela Kredytobiorcy :
- kredytu w rachunku bieżącym, do wykorzystania w walucie PLN, USD i EUR do kwoty 13 000 000,00 zł
(słownie złotych: trzynaście milionów 00/100).
- gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym które będą udzielane w walucie PLN, USD i EUR do kwoty stanowiącej równowartość 3 500 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) oraz kredytu obrotowego odnawialnego który może zostać wykorzystany w walutach: PLN, USD i EUR, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z Gwarancji. Termin ważności Gwarancji wystawianych przez PKO BP SA może wykraczać poza Okres Kredytowania, jednak nie dłużej niż
do dnia 30 listopada 2024 roku.
Aneks nie zmienia istotnych warunków umowy. Postanowieniami Aneksu strony zaktualizowały
zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji
i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raportach bieżących
RB nr 16/2015 z 24 września 2015 roku, RB nr 16/2016 z 30 września 2016 roku, RB nr 26/2017 z 05 października 2017 roku, RB nr 12/2018 z 30 maja 2018 roku, RB nr 14/2019 z 31 maja 2019 roku, Korekcie RB nr 14/2019
z 10 czerwca 2019 roku, RB 15/2020 z 14 maja 2020 roku, RB 34/2020 z 01 grudnia 2020 roku oraz RB nr 19/2021 z 30 listopada 2021 roku.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-11-28 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarządu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki