REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2022-12-15 17:05
publikacja
2022-12-15 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-15
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym
Spółka podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneksy
do umów kredytowych:
1. Aneks nr 26 do Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu
w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 30 czerwca 2024 r.
Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu:
- udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Klienta prowadzonymi
przez Bank
- oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego w zakresie zapłaty kwoty do maksymalnej
wysokości 150% kwoty Limitu
- zastaw rejestrowy na zapasach towarów o wartości min.80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów
złotych), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń na kwotę nie niższą niż 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) – zabezpieczenie wspólne z wielocelowym limitem kredytowym udzielonym na mocy Umowy nr 22/1383/WLK/06
- hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na rzecz Banku do kwoty 16.500.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89A, stanowiącej własność Klienta, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW
nr WA1O/00060450/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynku na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), od ognia i innych zdarzeń losowych, do powyższej hipoteki zostanie dopisana wierzytelność Banku z tytułu wielocelowego limitu kredytowego udzielonego na mocy Umowy nr 22/1383/WLK/06
- hipoteka umowna z wpisem na II miejscu do kwoty 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz Banku, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy położonej
w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych).
Z dniem podpisania Aneksu Bank rezygnuje z prawnego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco z wystawienia Klienta.
Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C,
zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r.,
nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z
29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013 z
2 kwietnia 2013r., nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r., nr 1/2015 z 7 stycznia 2015 r.,
nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r., 13/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,19/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
oraz nr 33/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku oraz nr 24/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
2. Aneks nr 2 Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej „Limit”) zawarty pomiędzy Bankiem
a NTT System S.A. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Klientowi wielocelowego limitu kredytowego zwanego dalej „Limitem” do wysokości 11.850.000,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR. Spółka będzie mogła wykorzystywać Limit w następujący sposób: 11.100.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy euro) kredyt w rachunku bieżącym, 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro) w formie gwarancji bankowych wraz z kredytem obrotowym dedykowanym na pokrycie zobowiązań wynikających z gwarancji, w formie krótko terminowych Kredytów Obrotowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro).
Terminy udostępnienia Limitu nie uległy zmianie.
Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenia ustanowione w związku z umową Limitu:
- oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego
- hipoteka umowna do 100% Limitu tj. 11.850.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) ustanowiona na rzecz Banku na I miejscu – podwyższenie obecnego pierwszorzędnego wpisu – na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, opisanej w księdze wieczystej KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych)
- hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na rzecz Banku do kwoty 16.500.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89A, stanowiącej własność Klienta, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW
nr WA1O/00060450/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynku na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00
PLN (słownie: pięć milionów złotych), od ognia i innych zdarzeń losowych, wspólnie z Umową kredytową
nr 2004/1001618733.
Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym
RB nr 12/2022 z 29 czerwca 2022 roku.
Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-15 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-12-15 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarządu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki