REKLAMA

NEXITY GLOBAL S.A.: Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki

2022-08-23 18:13
publikacja
2022-08-23 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_audytora_do_KNF_-_Nexity_23.08.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
NEXITY GLOBAL S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Nexity” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki zawarł Porozumienie o rozwiązaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zawartej w dniu 14 marca 2022 r. r. (dalej „Umowa”) z Provento Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30 - 565) przy ulicy Pańskiej 20a/3 (dalej „Firma Audytorska”) wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4307, (dalej „Porozumienie”) w zakresie w jakim dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdań za rok 2022r. . Umowa nie zawierała okresu, na jaki była zawarta, ale obejmowała swym przedmiotem przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2022.

Przedmiot Umowy obejmował badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku oraz przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Rozwiązanie Umowy nastąpiło w zw. z zaistnieniem uzasadnionej podstawy w rozumieniu art. 66 ust. 7 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, którą są zmiany organizacyjne Emitenta i projektowane zmiany właścicielskie do których będzie prowadzić proces odwrotnego przejęcia i związane z tym wniesienie przedsiębiorstwa THE BATTERIES Sp. z o.o do Nexity w związku z przystąpieniem przez Emitenta i JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 8 czerwca 2022 r. do umowy inwestycyjnej z dnia 18 września 2020 r. zawartej pierwotnie przez wspólników THE BATTERIES Sp. z o.o, a której stronami obecnie jest APER VENTURES Sp. z o.o. S.K.A. ASI z siedzibą w Warszawie , THE BATTERIES Sp. z o.o. oraz pięć innych osób prawnych i trzy osoby fizyczne, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2022 z dnia 8.06.2022 r.

Emitent oraz Firma audytorska zgodnie uznały zatem, że zachodzą przesłanki określone w art. 66 ust. 7 pkt 3) ustawy o rachunkowości, w konsekwencji czego w dniu 23 sierpnia 2022 r. za porozumieniem Stron rozwiązano dotychczas obowiązującą Umowę, ze skutkiem na dzień podpisania ww. Porozumienia. Rozwiązanie Umowy na mocy porozumienia nastąpiło po wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Emitenta.

W okresie obowiązywania Umowy z Firmą audytorską wystąpił przypadek wyrażenia w sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 opinii z zastrzeżeniem z powodu istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Nexity. Firma Audytorska zwróciła uwagę na istotną niepewność związaną z realizacją zakładanych przez Zarząd scenariuszy. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 30.06.2022 r. uchwałę nr 21 w której postanowiło o dalszym istnieniu Emitenta i kontynuacji przez niego działalności.

W okresie obowiązywania Umowy z Firmą audytorską nie wystąpił przypadek wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

W okresie obowiązywania ww. Umowy z Firmą audytorską zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, między stronami Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Emitenta dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi w Nexity a biegłym rewidentem.

W załączeniu przekazujemy pismo Firmy audytorskiej, sporządzone na wniosek Emitenta i adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w niniejszym raporcie.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że po podpisaniu umowy z nowo wybraną przez Radę Nadzorczą firmą audytorską przekaże informacje raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Pismo audytora do KNF - Nexity_23.08.2022.pdfPismo audytora do KNF - Nexity_23.08.2022.pdf Pismo Firmy audytorskiej do KNF_Nexity Global S.A._23.08.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Łukasz Kaleta Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki