REKLAMA

NEWAG S.A.: Zawarcie umów sprzedaży i utrzymania lokomotyw elektrycznych

2019-12-13 15:22
publikacja
2019-12-13 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-13
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zawarcie umów sprzedaży i utrzymania lokomotyw elektrycznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz LOTOS Kolej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sześć umów (łącznie jako „Umowy”).

Przedmiotem Umów jest sprzedaż przez Spółkę na rzecz Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) łącznie sześciu lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”), które następnie zostaną oddane do używania LOTOS Kolej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Korzystający”) przez Kupującego na podstawie umów leasingu. Przedmiot Umów obejmuje również świadczenia dodatkowe oraz utrzymanie prewencyjne Lokomotyw w czasie udzielonej gwarancji jakości na Lokomotywy.

Wydanie Lokomotyw Kupującemu prowadzące do przeniesienia ich własności nastąpi w roku 2019 (dwie Lokomotywy) oraz 2020 (cztery Lokomotywy).

Szacunkowa łączna wartość Umów wynosi 89 930 400,00 zł netto, na którą składa się cena sprzedaży Lokomotyw w łącznej wysokości 88 140 000,00 zł netto płatna proporcjonalnie po sprzedaży każdej z Lokomotyw oraz szacunkowe łączne wynagrodzenie z tytułu utrzymania prewencyjnego w czasie gwarancji w wysokości 1 790 400,00 zł netto płatne proporcjonalnie do świadczenia usług utrzymania.

Spółka udzieli Korzystającemu gwarancji jakości na Lokomotywy na okres 24 miesięcy od odbioru Lokomotyw.

Umowy przewidują kary umowne przysługujące Lotos od Spółki w razie zwłoki w wydaniu Lokomotyw oraz nienależytego wykonanie innych zobowiązań, z zastrzeżeniem, że każda z Umów przewiduje ograniczenie kar umownych do 20 % ceny netto danej Lokomotywy. Lotos nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowach kar umownych. Spółka jest zwolniona od odpowiedzialności względem Kupującego w takim zakresie w jakim zobowiązana będzie do zapłaty kar umownych na rzecz Lotos. Ponadto, wszelka odpowiedzialność Spółki wobec Kupującego z tytułu każdej z Umów ograniczona jest do 10 % ceny netto danej Lokomotywy.

W pozostałym zakresie warunki Umów nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-13 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2019-12-13 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki