REKLAMA

NEW TECH CAPITAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital SA na dzień 30 czerwca 2023 roku

2023-06-04 17:23
publikacja
2023-06-04 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_w_sprawie_zwolania_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NEW TECH CAPITAL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital SA na dzień 30 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd New Tech Capital S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 14:30 w Warszawie, przy Ulicy Stefana Okrzei 1A, piętro 9, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za rok 2022 r.,
7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok”,
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego I działalności New Tech Capital S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”,
9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok,
11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok,
12) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki New Tech CapitaI S.A. za rok 2022,
13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
14) wolne wnioski,
15) zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raport.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik w sprawie zwołania ZWZ.pdfZałącznik w sprawie zwołania ZWZ.pdf Załącznik w sprawie ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-04 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki