REKLAMA

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 23:59
publikacja
2019-04-30 23:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_NanoGroup_SA_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_ROCZNY_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_NG_SA_JSF_2018_(jednostkowe).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z działalności podstawowej 5 038 0 1186 0
II. Zysk/(Strata) operacyjny -1 476 370 -1 248 384 -347 545 -294 104
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -1 439 766 -1 248 384 -338 928 -294 104
IV. Zysk/(Strata) netto -1 439 766 -1 248 384 -338 928 -294 104
V. Całkowite dochody/(straty) ogółem -1 439 766 -1 248 384 -338 928 -294 104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 427 868 -1 888 007 -571 532 -444 792
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 223 518 -4 821 397 -288 022 -1 135 863
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 551 580 3 803 250 836 059 896 000
IX. Przepływy pieniężne netto razem -99 805 -2 906 154 -23 495 -684 655
X. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,11 -0,1 - -
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,11 -0,1 - -
XII. Aktywa razem 31 889 867 31 889 867 7 645 153 7 645 800
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 212 217 1 212 217 19 696 290 637
XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 212 217 1 212 217 19 289 290 637
XVI. Kapitał własny razem 30 677 650 30 677 650 6 436 512 7 355 163


Powyższe
dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia
2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,171, na
dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,300, poszczególne pozycje sprawozdania
rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września
2017 roku - 4,245 okresu od 1 stycznia do 31 grudnia  2018
roku - 4,248.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NanoGroup SA 2018-sig.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe NanoGroup SA 2018-sig.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NanoGroup SA
RAPORT ROCZNY 2018.pdfRAPORT ROCZNY 2018.pdf Raport Roczny NanoGroup SA za rok 2018
Sprawozdanie z badania NG SA JSF 2018 (jednostkowe).pdfSprawozdanie z badania NG SA JSF 2018 (jednostkowe).pdf Sprawozdanie z badania Jednostkowe Sprawozdania Finansowego NanoGroup SA za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowki
2019-04-30 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Katarzyna Kowalczyk Główny Księgowy Katarzyna Kowalczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki