REKLAMA

MO-BRUK S.A.: Publikacja prospektu Spółki.

2020-11-18 07:55
publikacja
2020-11-18 07:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-18
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Publikacja prospektu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku, informującego o zatwierdzeniu w dniu 17 listopada 2020 roku prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego sporządzonego w związku z: (i) publiczną sprzedażą do 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja, oferowanych przez Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej, oraz do 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Akcje Oferowane”), przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych zgodnie z prospektem nie przekroczy 1.405.154 (jeden milion czterysta pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji; oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.227.936 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda („Prospekt”), niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku Emitent opublikował Prospekt w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki, w zakładce https://mobruk.pl/gielda/oferta-publiczna/
Dodatkowo Prospekt został opublikowany w dniu 18 listopada 2020 roku w wersji elektronicznej, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych firm inwestycyjnych – mBank S.A. w zakładce https://www.mdm.pl/ui-pub/site/analizy_i_rynek/informacje_z_rynku/nowe_emisje/aktualne_oferty oraz IPOPEMA Securities S.A. w zakładce https://www.ipopemasecurities.pl/page/show/id/183

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2020-11-18 Tobiasz Mokrzycki Wicepezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki