REKLAMA
PILNE

MEDCAMP: Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki zwołanym na dzień 5 sierpnia 2022

2022-07-18 13:09
publikacja
2022-07-18 13:09
Zarząd spółki pod firmą Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, firmy Moonrock SA („Akcjonariusz”), reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2022 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 6/2022 („ZWZ”).

Żądania zostały złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad ZWZ punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowego punktu 9 lit. g do porządku obrad ZWZ.
Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
c)zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
d)pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
e)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
g)ustalenia nowego poziomu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał ZWZ uwzględniające zmieniony porządek obrad.

Podstawa prawna EBI:
§ 4 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20220718_130952_0000142392_0000144075.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki