REKLAMA

MAXCOM S.A.: Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

2021-02-09 14:42
publikacja
2021-02-09 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-09
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) zgodnie z treścią § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 29.01.2021 r. w sprawie odmowy wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany Statutu Emitenta.
Jako powód odmowy wpisu sąd rejestrowy wskazał, iż stosownie do art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej również „KSH”) zgłoszenie zmiany statutu spółki akcyjnej nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwał przez walne zgromadzenie. Zmiany Statutu wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r., zostały zgłoszone przez Spółkę sądowi rejestrowemu w dniu 19 listopada 2020 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta planuje na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjąć uchwałę m.in dokonującą zmiany Statutu w celu dokonania zmian zgodnie z treścią uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 23 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2020.2080)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-09 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki