MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji

2019-06-13 14:45
publikacja
2019-06-13 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje że w dniu 13 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie przesłane przez Agroma LTD z siedzibą w Strovolos, na Cyprze dot. zwiększenia stanu posiadania akcji Makarony Polskie SA.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) AGROMA LTD poinformowała, iż w wyniku zawarcia w dniu 11 czerwca 2019 roku w trybie pozasesyjnych transakcji pakietowych łącznie 243 500 akcji Makarony Polskie SA udział Agroma LTD w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył 5%, do poziomu 5,9081% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji nabycia Agroma LTD obejmowała 303 000 akcji Spółki, reprezentujących około 3,2757% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 303 000 głosów, stanowiących około 3,2757% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji nabycia Agroma LTD obejmuje 546 500 akcji Spółki, reprezentujących 5,9081% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 546 500 głosów stanowiących 5,9081% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Agroma LTD oświadczyła, że:
1) nie istnieją podmioty zależne od Agroma LTD, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazywania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki,
2) Agroma LTD nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu, wyemitowanych przez Spółkę,
3) nie posiada instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 Beata Majewska-Karp Prokurent
2019-06-13 Tomasz Blat Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki