REKLAMA

M FOOD S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów

2021-10-01 18:16
publikacja
2021-10-01 18:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Akcjonariuszy informacji o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów
Akcjonariusze: Artur Błasik, January Ciszewski – działający w imieniu własnym oraz JR Holding ASI S.A., Artur Górski – działający w imieniu Imperio ASI S.A., Jerzy Gądek - działający w imieniu własnym oraz wspólnie z Piotrem Rogalskim i Anną Rogalską w imieniu APJ Trust sp. z o.o. sp. j., Anna Rogalska – działająca w imieniu własnym oraz wspólnie z Piotrem Rogalskim i Jerzym Gądkiem w imieniu APJ Trust sp. z o.o. sp. j. (dalej zwani łącznie „Akcjonariuszami”), działając na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt. 1), 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) i pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej „Ustawą”), zawarli porozumienie (zwane dalej „Porozumieniem”), które dotyczy obejmowania akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, a także prowadzenia trwałej polityki wobec spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej „Spółką”) oraz, że w wyniku zawarcia Porozumienia Akcjonariusze posiadają łącznie liczbę akcji zapewniającą przekroczenie progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zawarciem Porozumienia poszczególni Akcjonariusze posiadali następujące liczby akcji Spółki:
1)Pan Artur Błasik posiadał 342 697 akcji Spółki, które stanowiły 6,56 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 342 697 głosów, co stanowiło 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2)Pan January Ciszewski bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki oraz posiadał pośrednio przez spółkę JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 0000393811), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 342 697 akcji Spółki, które stanowiły 6,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 342 697 głosów, co stanowiło 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan January Ciszewski posiadał 342 697 akcji Spółki, które stanowiły 6,56 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 342 697 głosów, co stanowiło 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3)JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie posiadała 342 697 akcji Spółki, które stanowiły 6,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 342 697 głosów, co stanowiło 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4)Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 300 000 akcji Spółki, które stanowiły 5,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 300 000 głosów, co stanowiło 5,74 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
5)APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi posiadała 2 985 633 akcje Spółki, które stanowiły 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowiło 57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
6)Pan Jerzy Gądek bezpośrednio posiadał 6 634 akcje Spółki które stanowiły 0,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 6 634 głosów, co stanowiło 0,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pani Anna Rogalska bezpośrednio nie posiadała akcji Spółki; Pan Jerzy Gądek i Pani Anna Rogalska posiadali pośrednio przez spółkę APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000919201), w stosunku do której są wspólnie podmiotami dominującymi, 2 985 633 akcje Spółki, które stanowiły 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowiło 57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan Jerzy Gądek i Pani Anna Rogalska posiadali 2 992 267 akcji Spółki, które stanowiły 57,25 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 2 992 267 głosów, co stanowiło 57,25 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zawarcia Porozumienia Akcjonariusze posiadają łącznie 3 977 661 akcji Spółki, które stanowią 76,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3 977 661 głosów, co stanowi 76,11 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W wyniku zawarcia Porozumienia liczba akcji i liczba głosów posiadana przez poszczególnych Akcjonariuszy nie uległa zmianie i wynosi:
1)Pan Artur Błasik posiada 342 697 akcji Spółki, które stanowią 6,56 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 342 697 głosów, co stanowi 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2)Pan January Ciszewski bezpośrednio nie posiada akcji Spółki oraz posiada pośrednio przez spółkę JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 0000393811), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 342 697 akcji Spółki, które stanowią 6,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 342 697 głosów, co stanowi 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan January Ciszewski posiada 342 697 akcji Spółki, które stanowią 6,56 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 342 697 głosów, co stanowi 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3)JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie posiada 342 697 akcji Spółki, które stanowią 6,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 342 697 głosów, co stanowi 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4)Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 300 000 akcji Spółki, które stanowią 5,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 300 000 głosów, co stanowi 5,74 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
5)APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi posiada 2 985 633 akcje Spółki, które stanowią 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowi 57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
6)Pan Jerzy Gądek bezpośrednio posiada 6 634 akcje Spółki które stanowią 0,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 6 634 głosów, co stanowi 0,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pani Anna Rogalska bezpośrednio nie posiada akcji Spółki; Pan Jerzy Gądek oraz Pani Anna Rogalska posiadają pośrednio przez spółkę APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000919201), w stosunku do której są wspólnie podmiotami dominującymi, 2 985 633 akcje Spółki, które stanowią 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowi 57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan Jerzy Gądek i Pani Anna Rogalska posiadają 2 992 267 akcji Spółki, które stanowią 57,25 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 992 267 głosów, co stanowi 57,25 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie:
- Za wyjątkiem Pana Jerzego Gądka oraz Pani Anny Rogalskiej, a także Pana Januarego Ciszewskiego, żaden z Akcjonariuszy nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- Pan Jerzy Gądek oraz Pani Anna Rogalska posiadają wspólnie podmiot zależny tj. spółkę APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000919201), która posiada 2 985 633 akcji Spółki, które stanowią 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowi 57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Pan January Ciszewski posiada podmiot zależny tj. spółkę JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 0000393811), która posiada 342 697 akcji Spółki, które stanowią 6,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 342 697 głosów, co stanowi 6,56 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- brak jest w stosunku do Akcjonariuszy osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c,
- żaden z Akcjonariuszy nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero),
- żaden z Akcjonariuszy nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (zero),
- łączna suma liczby głosów posiadanych przez Akcjonariuszy wynosi 3 977 661 głosów, co stanowi 76,11 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-01 Jerzy Gadek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki