REKLAMA

Kto odpowiada za błędy doradcy kredytowego?

2023-12-10 12:00
publikacja
2023-12-10 12:00

Na doradcy kredytowym ciąży odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie konsumenta przez cały proces kredytowy. Co się stanie, jeśli nie dopilnuje jakichś formalności? Sprawdzamy.

Kto odpowiada za błędy doradcy kredytowego?
Kto odpowiada za błędy doradcy kredytowego?
fot. tsyhun / / Shutterstock

W dobie wysokiego popytu na kredyty zaciągane w celu sfinansowania nabycia mieszkania wielu potencjalnych nabywców zastanawia się nad rolą doradcy kredytowego w całym procesie. Nie raz może się również pojawić obawa związana z rzetelnością takiego doradcy.

Rola doradcy kredytowego została opisana i uregulowana w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Przepisy, będąc precyzyjnym, określają tę rolę mianem pośrednika kredytowego, którego zadaniem jest:

  • przedstawianie lub oferowanie konsumentom umowy o kredyt hipoteczny;
  • udzielanie konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny;
  • a także, co w praktyce rzadziej się spotyka - zawieranie z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

Regulacje dotyczące doradcy kredytowego

Fakt uregulowania tego zawodu ma wiele korzyści. Przede wszystkim, zgodnie z przepisami, tylko określone osoby mogą pełnić rolę pośredników kredytowych, czyli doradców kredytowych. Ustawa nakłada obowiązek, aby osoby wykonujące ten zawód, spełniły określone warunki, takie jak np. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu organizowanego przez KNF.

Kolejny obowiązek dotyczy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Odpowiedzialność pośrednika kredytowego

Przepisy dokonują rozróżnienia odpowiedzialności pośrednika kredytowego w zależności od tego, czy jest on pośrednikiem kredytowym (rozumianym jako niezależny przedsiębiorca) czy tzw. pośrednikiem powiązanym (który działa w imieniu i na rzecz zazwyczaj jednego kredytodawcy).

W przypadku powiązanego pośrednika kredytowego działającego na rzecz jednego kredytodawcy, przepisy wprost wskazują, że odpowiedzialność ponosi bezpośrednio właśnie ten kredytodawca, z którym pośrednik jest powiązany.

Natomiast w sytuacji pośrednika kredytowego funkcjonującego w sposób niepowiązany, odpowiedzialność za błędy spoczywa na tym pośredniku. Oznacza to możliwość dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od nierzetelnego pośrednika kredytowego na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Dlatego też przepisy wymagają od firm zajmujących się taką działalnością obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Weryfikacja doradcy kredytowego

W związku z regulacją zawodu pośrednika kredytowego można w każdej chwili dokonać samodzielnej weryfikacji doradcy kredytowego. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi w tym celu Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych, w którym można sprawdzić czy pośrednik kredytowy wykonuje swój zawód przy spełnieniu wszystkich wymagań. KNF jest również odpowiedzialne za nadzór nad tymi instytucjami.

Składanie wniosku kredytowego

Zgodnie z przepisami ustawy, konsument powinien uzyskać decyzje kredytową (przy kredycie hipotecznym) najpóźniej w 21. dniu, licząc od dnia otrzymania wniosku kredytowego przez kredytodawcę lub pośrednika. W praktyce, uzyskanie decyzji kredytowej często trwa dłużej. Dzieje się tak za sprawą wezwań banku do uzupełnienia wniosku kredytowego. Bank może stwierdzić, że złożona dokumentacja nie była kompletna.

Ta niekompletność może przybrać dwie postacie – może oznaczać nieprawidłowe wypełnienie dokumentów (w czym powinien pomóc nam doradca kredytowy i można doszukać się tutaj jego winy) albo może się wiązać z potrzebą uzyskania przez bank dodatkowych wyjaśnień i informacji (co nie musi być winą doradcy kredytowego). Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje wezwaniem kredytobiorcy do jego uzupełnienia, co oznacza przerwanie biegu terminu oraz rozpoczęcie liczenia terminu na nowo po dostarczeniu kompletnych dokumentów.

W przypadku, gdy pośrednik kredytowy zapomni o naszym wniosku lub opóźni jego wysłanie, to można mówić o jego winie, która może skutkować wydłużonym czasem oczekiwania na decyzje kredytową.

Generalnie, wydanie decyzji kredytowej z uchybieniem terminu 21 dni nie powinno mieć wpływu na ważność zawartej umowy kredytowej. Kredytodawca oraz pośrednik kredytowy mogą natomiast ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec konsumenta za nieterminowe wydanie decyzji w przypadku powstania z tego tytułu szkody.

Na doradcy kredytowym ciąży odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie konsumenta przez cały proces kredytowy. Jeżeli pośrednik nie dołożył przy tym należytej staranności to można mówić o winie pośrednika, skutkującej przedłużającym się oczekiwaniem na decyzje kredytową. W takiej sytuacji, warto się zainteresować - czy nasz pośrednik kredytowy faktycznie złożył terminowo kompletny wniosek czy też niekompletność wynika z potrzeby kredytodawcy uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących naszej sytuacji.

Robert Różycki, radca prawny, proviskancelaria.pl

Źródło:
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prawo dla każdego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki