Kolejna pula środków dla firm z Funduszy Europejskich. Sprawdzamy, co się zmieni

2022-07-26 06:00
publikacja
2022-07-26 06:00
Kolejna pula środków dla firm z Funduszy Europejskich. Sprawdzamy, co się zmieni
Kolejna pula środków dla firm z Funduszy Europejskich. Sprawdzamy, co się zmieni
fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Już wkrótce wystartują konkursy na wsparcie działań eksportowych z Funduszy Europejskich. Najprawdopodobniej w czwartym kwartale 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Pula środków pieniężnych, które można otrzymać, jest duża. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zastąpią dotychczasowy Program Inteligentnego Rozwoju (POIR). Sprawdzamy, jakie zmiany czekają w nowej odsłonie projektu oraz podsumowujemy dotychczasowe działania.

Zapytaliśmy ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o to, jakie wnioski płyną z doświadczeń poprzedniej perspektywy finansowania i wsparcia Funduszy Europejskich dla firm w rozwoju ich działalności eksportowej, w szczególności z programów POIR tj. Go to Brand i wsparcia w zakresie internacjonalizacji w programie Polska Wschodnia.

Jak wskazuje resort w rozmowie z Bankier.pl, internacjonalizacja MŚP to działanie, które od początku realizacji Programu Polska Wschodnia (POPW) cieszyło się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Ze wsparcia w tym zakresie skorzystało już ponad 600 firm. Łącznie pozyskały one na realizację swoich projektów ponad 200 mln złotych dofinansowania unijnego. Sukcesy odnoszą między innymi na rynkach: niemieckim, brytyjskim, amerykańskim czy francuskim. W ostatnim konkursie w tym działaniu nabór wniosków zakończył się 29 czerwca 2022 r.

Ministerstwo zwraca uwagę, że popularność konkursów wśród MŚP i sukcesy, jakie odnoszą na rynkach międzynarodowych, świadczą o tym, że wsparcie w zakresie internacjonalizacji było potrzebne i pożądane wśród przedsiębiorców. W kolejnych konkursach były wprowadzane dodatkowe zmiany w kryteriach oceny wniosków i warunkach dofinansowania, które wychodziły naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Były one odpowiedzią na zgłaszane przez nich oczekiwania oraz na aktualną sytuację rynkową czy geopolityczną. Na przykład: zwiększenie możliwej do pozyskania kwoty dofinansowania, zmiana zakresu elementów, na które przedsiębiorca może przeznaczyć dofinansowanie, możliwość otrzymania dotacji bez względu na to, czy dany produkt był już wcześniej przedmiotem projektu finansowanego ze środków publicznych.

Blisko 850 mln zł otrzymały firmy w projekcie Go to Brand

W POIR wsparcie działań z zakresu internacjonalizacji realizowane było m.in. w instrumencie „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand”, który obejmował pomoc dla przedsiębiorców z sektora MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji. Dofinansowanie kierowane było na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Wsparcie promocji Marki Polskiej Gospodarki oraz promocji eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw okazało się bardzo potrzebne i już przyniosło efekty znacznie wyższe od pierwotnie oczekiwanych i szacowanych. Systematycznie w ramach konkursów organizowanych w kolejnych edycjach instrumentów eksportowych rosło zainteresowanie przedsiębiorców, a w ostatnich edycjach konkursów wpływały rekordowe liczby wniosków o dofinansowanie.

W działaniu Go to Brand wsparcie otrzymało ponad 2600 projektów polskich MŚP, do których popłynął strumień środków dofinansowania w kwocie blisko 850 mln złotych. Blisko tysiąc z tych projektów jest już zakończonych i w okresie 2 lat od zakończenia projektów podejmuje działania eksportowe, wyrażone konkretnymi wskaźnikami przychodów z eksportu uzyskanych z projektów, podaje resort.
Na wyniki pozostałych firm trzeba zaczekać do czasu zakończenia projektów. Na podstawie efektów projektów już sfinalizowanych można spodziewać się, że pomimo pandemii COVID-19, efekty będą wyższe od oczekiwanych. „Spodziewamy się, że poziom przychodów z eksportu przedsiębiorstw, które realizują projekty w Go to Brand osiągnie, co najmniej dwukrotność kwoty środków publicznych przeznaczonych na finansowanie działań eksportowych. W czasie zamykania POIR oznaczać to może przychód polskich MŚP nawet w wysokości 2 mld złotych” – wskazuje MFiPR.

Nowy program wsparcia dla firm

Wsparcie na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw było realizowane w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) i będzie kontynuowane w nowym Programie wspierającym innowacyjność w latach 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W nowym Programie zaplanowane zostało podejście dwutorowe tj. w:

 • I Priorytecie FENG przedsiębiorcom realizującym prace B+R lub wdrażającym ich wyniki zaoferowana będzie możliwość dodatkowego wsparcia w zakresie promocji zagranicznej produktów pod marką własną przedsiębiorstwa. Tego rodzaju wsparcie może przyczynić się do komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej poza Polską lub ich obrony.

 • II Priorytecie FENG planowane jest dofinansowanie internacjonalizacji firm, które przyczynią się do promocji marki polskiej gospodarki i rozwoju kluczowych branż polskiej gospodarki. W ramach tego działania wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenie z realizacji Go to Brand.

Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027

W Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) nie jest planowane wsparcie w zakresie Internacjonalizacji MŚP. Istnieje jednak pewien zakres, w którym kontynuowane będą rozwiązania, do jakich mogły przyzwyczaić się już osoby ubiegające się o finansowanie w poprzednich latach.

„W ramach FENG zamierzamy zachować dotychczas wypracowane, uproszczone metody realizacji i rozliczania projektów. Z pewnością zachowamy też możliwość udziału firm w kluczowych wydarzeniach dla danej branży. Będziemy starali się też koncentrować na firmach dysponujących największym potencjałem rozwojowym, innowacyjnym i eksportowym. To pozwoli wzmacniać wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, jako kraju, którego firmy są liczącymi się innowatorami. W ramach projektów chcemy też wzmacniać działania towarzyszące promocji na wydarzeniach targowych i wystawienniczych, w szczególności podejmowane w internecie, z wykorzystaniem profilowanych kampanii reklamowych, czy sieci społecznościowych” – wskazuje ministerstwo.

Nowości dla przedsiębiorców

W ramach nowych programów przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli pozyskać wsparcie na rozwój swojej działalności. W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 kontynuowane będą niektóre z dotychczasowych działań, ale pojawią się też nowe, będące odpowiedzią na obecne wyzwania rynkowe i środowiskowe. Nadal głównym celem będzie wzrost produktywności i innowacyjności MŚP, jednak z uwzględnieniem założeń gospodarki neutralnej klimatycznie, opartej na automatyzacji i robotyzacji działalności produkcyjnej i usługowej. Kontynuowane będzie wsparcie dla firm w zakresie procesów wzorniczych oraz wsparcie start-upów.
Z kolei wśród nowości, które będą dostępne w nowej perspektywie wyróżnić można trzy obszary:

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – wsparcie opracowania i wdrożenia w MŚP nowego modelu biznesowego, który jest odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe związane z ze zmianami klimatycznymi, środowiskowymi i regulacyjnymi związanymi z Europejskim Zielonym Ładem.
 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – wsparcie na obniżenie wysokich kosztów związanych z procesem automatyzacji i robotyzacji produkcji. Umożliwi przedsiębiorstwom zbudowanie długookresowej strategię rozwoju w tym obszarze oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników
 • Pożyczki na rozwój turystyki – wsparcie dla MŚP działających w Polsce Wschodniej w szeroko rozumianej branży turystycznej.

MFiPR zwraca uwagę, że w nowym Programie FENG kluczowe będzie wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. W I Priorytecie będzie możliwość kompleksowego wsparcia różnych obszarów związanych z działalnością innowacyjną – na podstawie jednego wniosku o dofinansowanie, złożonego w jednej instytucji. Dofinansowanie będzie udzielane projektom składającym się z modułów obligatoryjnych (tj. moduł prace B+R lub moduł wdrożenie innowacji) oraz fakultatywnych (tj. internacjonalizacja, infrastruktura B+R, rozwój kompetencji pracowników, cyfryzacja, zazielenienie). W przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obowiązkowy.

Zakres projektu samodzielnie wybierze przedsiębiorca w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Przykładowo osoba prowadząca działalność gospodarczą w ramach jednego projektu będzie mogła dofinansować prace B+R, wdrożenie innowacji i udział w targach zagranicznych.

Moduł internacjonalizacja obejmie działania związane promocją zagraniczną produktów lub usług przedsiębiorstwa. Wsparcie w tym module może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrony.

Łatwiejszy dostęp i szereg uproszczeń

Przedsiębiorcy składający wnioski o finansowanie z Funduszy Europejskich w najnowszej perspektywie mogą liczyć na szereg ułatwień i uproszczeń w dostępie do środków. Jak podkreśla resort, w FENG najważniejsze z nich to:

 • wydłużone konkursy – wnioski będzie można składać w trybie ciągłym z trzymiesięcznymi odcięciami,
 • przedsiębiorstwo składa wniosek do odpowiedniej instytucji w zależności od wielkości swojego przedsiębiorstwa,
 • nowa grupa wyszczególnionych beneficjentów - przedsiębiorstwa mid caps,
 • realizacja zasady wspierania przedsiębiorców na każdym etapie realizacji projektu, tzn. od pomysłu przez badania, wdrożenie, po promocję i eksport,
 • w tym rozdaniu środków unijnych chcemy położyć jeszcze większy nacisk na najbardziej aktualne kwestie tj.: cyfryzacja, big data, Internet rzeczy, alternatywne źródła energii, wtórne wykorzystanie odpadów,
 • ujednolicamy system naboru i oceny wniosków, poprzez wprowadzenie takich samych etapów oceny, zasad organizacji i przeprowadzenia paneli ekspertów,
 • opracowujemy wspólny dla wszystkich instytucji standard obsługi klienta, obejmujący m.in. obsługę projektu przez dedykowanego opiekuna po stronie administracji.

Pierwsze nabory wystartują w 2022 r.

Polska posiada już podpisaną Umowę Partnerstwa z Komisją Europejską. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pierwszych konkursów dotyczących eksportu można spodziewać się w czwartym kwartale 2022 r. Pieniądze będzie można otrzymać na działania realizowane w ramach projektów modułowych, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów oraz bazujące na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Natomiast konkursy, na projekty podobne do tych realizowanych w Go to Brand ruszą w drugiej połowi 2023 r.

fot. Materiał Partnera / 

„Prace nad harmonogramem naborów w ramach FENG jeszcze trwają. Jednak według wstępnych założeń nabór wniosków w I Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców” zostanie ogłoszony w IV kwartale br., o ile w III kw. uzyskamy decyzję KE zatwierdzającą Program. Z kolei ogłoszenie naboru w ramach II Priorytetu FENG na „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji MŚP” wstępnie planujemy na II kwartał 2023 r.” – podaje resort.

DF

Źródło:
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki