REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii powództwa wytoczonego przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2020-11-15 11:48
publikacja
2020-11-15 11:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-15
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii powództwa wytoczonego przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 37/2020 Krynicy Vitamin S.A. („Emitent, „Spółka”) z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie otrzymania przez Spółkę powództwa złożonego przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („FRAM”), w imieniu którego działa AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AgioFunds”), Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanego pozwu i załączonych do niego dokumentów i poniżej przedstawia stanowisko w tym zakresie.
Otrzymany przez Spółkę pozew dotyczy roszczenia odszkodowawczego, w wysokości obliczonej przez FRAM na kwotę 59.135.496,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 24 października 2020 r. Jest ono związane z transakcją sprzedaży 2.437.572 akcji Emitenta po 5,7 PLN za sztukę (łączna wartość transakcji 13.894.160 zł), zawartą w dniu 13 sierpnia 2020 r. pomiędzy FRAM (jako sprzedawcą) a Molinara sp. z o.o. (zob. raporty Spółki nr 18/2020, 19/2020, 20/2020 i 22/2020) („Sprzedaż Akcji”). FRAM domaga się rozszerzenia kręgu podmiotów odpowiadających za szkodę także na Zinat sp. z o.o. (podmiot dominujący wobec Molinara sp. z o.o.) oraz na Spółkę. Odpowiedzialność Spółki zdaniem FRAM wynika z zarzucanego Spółce nieopublikowania informacji o wstępnych wynikach finansowych za I półrocze 2020 r. (zob. raport bieżący nr 26/2020) przed dniem 13 sierpnia 2020 r., a więc przed dniem Sprzedaży Akcji. Miało to spowodować, że FRAM zbył akcje Spółki po cenie niższej niż ta, którą uzyskałby ze sprzedaży, gdyby nie wspomniane zarzucane Spółce zaniechanie. FRAM opiera się przy tym na kuriozalnym założeniu, że sprzedaż pakietu 20% akcji Spółki na sesjach giełdowych po podaniu do publicznej wiadomości raportu 26/2020 pozostałaby bez wpływu na kurs akcji Emitenta. Równocześnie FRAM nie przedstawił żadnego dowodu na to, że Molinara sp. z o.o. kupiłaby od niego akcje Spółki po wyższej cenie. FRAM nie udowodnił także, że wstępne informacje o wynikach finansowych Spółki za I półrocze 2020 r. powinny zostać opublikowane przed dniem 13 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że powyższe informacje zostały opublikowane w odpowiednim terminie a ponadprzeciętne zyski Spółki osiągnięte w II kwartale 2020 r. pochodziły przede wszystkim z nowego dla Emitenta obszaru działalności związanego z walką z pandemią COVID-19, który cechował się ogromną skalą niepewności co do realnie osiągniętych wyników finansowych, z uwagi na ryzyko zwrotu sprzedanych produktów w wyniku reklamacji od klientów.
Emitent wskazuje, że uzasadnienie kwoty roszczenia odszkodowawczego odwołuje się do zmiany kursu akcji Spółki po opublikowaniu przez Spółkę raportu nr 26/2020. Kwotę roszczenia FRAM stara się wykazać w oparciu o kilka wyliczeń, przy czym wszystkie zakładają brak wpływu na kurs akcji Emitenta faktu sprzedaży całego pakietu 20% akcji posiadanych przez FRAM. Warto zaznaczyć, że zakładana przez FRAM sprzedaż wszystkich akcji Emitenta w okresie 12 sesji po podaniu do publicznej wiadomości raportu 26/2020 zwiększyłaby podaż akcji dwukrotnie, ale też rodziłaby konieczność niezwłocznego informowania opinii publicznej o dokonanych przez FRAM transakcjach (notyfikacje znacznych pakietów), co byłoby kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek kursu akcji Emitenta. Inne wyliczenie FRAM bazuje na kształtowaniu się kursu akcji Spółki w okresie od 16 września 2020 r. do 18 września 2020 r., z pominięciem wyceny wartości godziwej akcji Spółki spełniającej warunki wiarygodności, którą to AgioFunds powinno sporządzić zgodnie z prawem i w oparciu o taką wycenę uzasadnić wysokość roszczenia w pozwie. W tym zakresie pełnomocnik FRAM dołączył do pozwu jedynie opinię z dnia 28 października 2020 roku dotyczącą zachowania kursu akcji sporządzoną przez doradcę inwestycyjnego zatrudnionego w AgioFunds. Należy zaznaczyć, iż w ocenie Zarządu Spółki, dokonanie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyceny 20% akcji Spółki wyłącznie w oparciu o kształtowanie się kursu giełdowego akcji Spółki w okresie 12 dni sesyjnych (kiedy to łączny wolumen obrotu był praktycznie tożsamy z pakietem akcji posiadanych przez FRAM), jest sprzeczne z obowiązującą fundusze inwestycyjne i wyrażoną w przepisach prawa zasadą wiarygodnego oszacowania wartości godziwej aktywów. Takie postępowanie spotkało się już z negatywną oceną organu nadzoru, bowiem inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych stosując analogiczne metody wyceny znacznych pakietów akcji spółki notowanej na rynku zorganizowanym zostało ukarane karą pieniężną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Należy także podkreślić, że FRAM nie wysuwał wcześniej roszczeń odszkodowawczych wobec Spółki ani nie kontaktował się formalnie ze Spółką w tej kwestii, a w pozwie niezgodnie z prawdą zapewnił, że podjął wobec Spółki próbę ugodowego rozwiązania sporu.
Podobnie twierdzenia FRAM co do konieczności zabezpieczenia powództwa w sposób przez niego wskazany w pozwie (o którym to zabezpieczeniu ustanowionym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXVI Gospodarczy w osobie Sędzi Anny Kociołek Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 36/2020), wprowadziło Sąd w błąd. Spowodowało to, że w efekcie ustanowione zostały zabezpieczenia, których łączna wysokość kilkukrotnie przekracza wartość roszczenia. Już sama wartość zajętych na rachunkach papierów wartościowych akcji Emitenta posiadanych przez Molinara sp. z o.o. i Zinat sp. z o.o. wynosiła 199,9 mln zł (licząc po kursie zamknięcia z dnia 10 listopada 2020 r.), co w stosunku do wartości domniemanego roszczenia (59,1 mln zł) jest wartością 3,3 krotnie wyższą.

Mając na uwadze powyższe, a także nieproporcjonalną w stosunku do celu zabezpieczenia dolegliwość jednego ze sposobów zabezpieczenia, pełnomocnik Spółki w dniu 14 listopada 2020 r. skierował do pełnomocnika FRAM drogą elektroniczną pismo z żądaniem niezwłocznego, w dniu 16 listopada 2020 roku, wystąpienia do komornika o zwolnienie zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych Spółki, załączając do wniosku wzór stosownego pisma do komornika. Żądanie takie zostało wysłane także przez Spółkę bezpośrednio do Zarządu podmiotu zarządzającego FRAM, tj. AgioFunds i na wskazany we wniosku o zabezpieczenie adres mailowy do korespondencji: rmania@framinwestycje.pl. Zarząd Spółki liczy, że wspomniane żądanie ograniczenia zabezpieczenia poprzez zwolnienie zajęcia rachunków bankowych Spółki spotka się z aprobatą reprezentującego FRAM AgioFunds, skoro ten w pozwie sam przyznaje, że: „Możliwość zaspokojenia w przyszłości roszczeń Powoda objętych pozwem istnieje tylko, jeżeli KVT nadal będzie prowadzić działalność i uzyskiwać dochody. Dlatego FRAM nie chce, aby zabezpieczenie ingerowało w działalność prowadzoną przez KVT (…) Dlatego celem wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest tylko i wyłącznie zatrzymanie wypłaty zaliczki (na dywidendę. Przypis Spółki) i utrzymanie tych środków w Spółce.” Celu tego zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych Spółki nie może spełnić, gdyż dywidenda została wypłacona przez Spółkę jeszcze przed dokonaniem zajęcia (zob. raport bieżący Spółki nr 29/2020 i 32/2020).
Niezależnie od tego, czy FRAM sam wystąpi do komornika o zwolnienie części zabezpieczeń, Zarząd Spółki zamierza wnieść zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego udzielające zabezpieczenia, żądając jego uchylenia w całości z uwagi na brak uprawdopodobnienia roszczenia oraz niewykazanie, że brak zabezpieczenia w zakresie wskazanym przez FRAM uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie przyszłego orzeczenia. Ewentualnie, w razie gdyby Sąd nie podzielił zapatrywania Spółki, będzie ona wnosić o ograniczenie zabezpieczenia powództwa do zajęcia rachunku papierów wartościowych Zinat sp. z o.o. oraz Molinara sp. z o.o., na co podmioty te, kierując się dobrem Spółki i ochroną pozostałych akcjonariuszy przed negatywnymi skutkami działań FRAM, wyraziły zgodę w stosownych pismach skierowanych do Emitenta. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia, Spółka wystąpi do Sądu o orzeczenie obowiązku złożenia przez FRAM kaucji zabezpieczającej na podstawie art. 739 KPC.
W ocenie Zarządu Spółki brak jest podstaw do kierowania przez FRAM roszczeń wobec Spółki i będzie on wnosić do Sądu o oddalenie powództwa w tym zakresie. Zarząd Spółki jest przekonany, że FRAM wciągnął Spółkę w spór, jaki jest pomiędzy nim a jednym z akcjonariuszy Spółki (Molinara sp. z o.o.), aby w ten sposób wywrzeć nacisk na drugą stronę sporu, nie licząc się z negatywnymi konsekwencjami, jakie mogą z tego wynikać dla samej Spółki i w efekcie dla pozostałych jej akcjonariuszy. Budzi to zdumienie zważywszy na fakt, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi takimi jak FRAM, są uznawane na rynku kapitałowym za podmioty zaufania publicznego, które nie tylko powinny dbać o zachowanie najwyższego poziomu należytej staranności i profesjonalizmu podejmowanych czynności, ale również są zobowiązane do dbania o kulturę inwestowania i nie mogą podejmować działań, które ewidentnie skutkują stratami akcjonariuszy mniejszościowych. W wyniku publikacji informacji o dokonaniu na podstawie wniosku FRAM powyższego zabezpieczenia, kurs akcji Emitenta spadła o 21,4%, co spowodowało spadek wartości akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta o 6.658.748 zł.
W związku z powyższym Zarząd Spółki zamierza podjąć wszelkie kroki prawne mające na celu doprowadzenie do oddalenia powództwa oraz uchylenia zabezpieczeń, przy czym w pierwszej kolejności koncentruje się na działaniach mających na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi na Spółkę ww. zabezpieczeń i zapewnienie jej możliwości niezakłóconego działania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-15 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
2020-11-15 Rafał Załubka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki