KRUSZWICA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.

2019-06-05 11:25
publikacja
2019-06-05 11:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_ZWZ_Kruszwica_05062019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.816.117 głosów, co stanowi 90,55 % ogółu głosów w Spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A.:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018 i roczne skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
2. Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
3. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.


Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad ZWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu oraz nie wystąpił

Do raportu bieżącego załączone są uchwały nr 1-27/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT „Kruszwica” S.A., z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Załączniki
Plik Opis
uchwały_ZWZ Kruszwica_05062019.pdfuchwały_ZWZ Kruszwica_05062019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Jacek Michalak Członek Zarządu
2019-06-05 Sławomir Werbiński Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki