REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: wyniki finansowe

2022-12-19 17:42
publikacja
2022-12-19 17:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_KISA_2022-09-30_HY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022-09-30_HY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__KISA_S.A.30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__GK_KISA_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 dane porónawcze półrocze / 2022 dane porónawcze
Wybrane wskaźniki finansowe
I. Zadłużenie finansowe netto 268 360 281 354 55 107 60 474
II. Kapitały Własne 321 895 300 587 66 100 64 608
III. Wskaźnik zadłużenie finansowe netto / kapitały własne 0,83 0,94 0,83 0,94
IV. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,8698 4,6525 4,8698 4,6525
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
V. Aktywa razem 681 838 733 294 140 014 157 613
VI. Zobowiązania razem 359 943 432 707 73 913 93 005
VII. Zobowiązania długoterminowe 271 301 255 534 55 711 54 924
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 88 642 177 173 18 202 38 081
IX. Kapitał własny 321 895 300 587 66 100 64 608
X. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 321 219 299 883 65 961 64 456
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
XI. Przychody netto 103 175 109 357 21 913 24 026
XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 166 46 360 6 832 10 185
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 713 31 242 4 187 6 864
XIV. Zysk (strata) netto 15 318 26 151 3 253 5 745
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 586 25 978 3 098 5 707
XVI. Zysk (strata) na akcję w zł 1,13 2,01 0,24 0,44
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję w zł 1,13 2,01 0,24 0,44
XVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,7084 4,5517 4,7084 4,5517
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 732 89 541 18 421 19 672
XX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (47 893) (12 643) (10 172) (2 778)
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (79 277) (72 242) (16 837) (15 871)
XXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (40 438) 4 656 (8 588) 1 023
XXIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,7084 4,5517 4,7084 4,5517


Dla
pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs
średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
(tabela A lub tabela B) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie. Dla pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zastosowano kurs średni NBP (tabela A lub tabela B) na
ostatni dzień okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF KISA 2022-09-30 HY.pdfSSF KISA 2022-09-30 HY.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.09.2022 r.
Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci 2022-09-30 HY.pdfSprawozdanie Zarządu z dzialalnosci 2022-09-30 HY.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.09.2022 r.
Raport z przeglądu MSSF skrócone KISA S.A.30.09.2022.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone KISA S.A.30.09.2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
Raport z przeglądu MSSF skrócone GK KISA_30.09.2022.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone GK KISA_30.09.2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. obejmującego okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-19 Barbara Rudziks Prezes Zarządu
2022-12-19 Maciej Szymański Wiceprezes Zarządu
2022-12-19 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
2022-12-19 Mateusz Boguta Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki