REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

Jak obniżyć podatek za 2017 rok? Ulgi podatkowe a rozliczenie PIT

2017-12-19 11:51
publikacja
2017-12-19 11:51

Podatek dochodowy od osób fizycznych może być znacznie niższy, jeśli w deklaracji PIT 2017 wykazane zostaną ulgi podatkowe wpływające na obniżenie dochodu lub na zmniejszenie podatku. O prawo do stosowania ulg podatnik musi zadbać już w trakcie roku – aby korzystać z nich, należy bowiem uzyskać określoną dokumentację oraz spełnić warunki uprawniające do odliczeń.

fot. / / YAY Foto

Stosując ulgę podatkową należy pamiętać, że większą korzyść odnosi się z ulg obniżających podatek, a nie dochód. Te ostatnie wpływają one bowiem jedynie na wysokość podstawy opodatkowania – zatem z faktycznie podatnik rozliczający się 18-proc. podatkiem z każdego 100 zł odliczonego od dochodu odniesie faktyczną korzyść w kwocie 18 zł. To samo 100 zł w postaci ulgi odliczanej od podatku da faktyczną korzyść w kwocie 100 zł.

Aby korzystać z ulg podatkowych w zeznaniu składanym w 2018 r., należy:

 • spełnić warunki do jej stosowania już w trakcie roku 2017,

 • posiadać wystarczającą dokumentację podatkową,

 • w znacznej części przypadku – ponieść wydatki, które pozwalają odliczyć ulgę w kwocie równej całości lub części tych wydatków.

Rozliczenie PIT 2018 - ulgi podatkowe obniżające dochód

Obniżenie dochodu możliwe jest w różny sposób. W dalszej części artykułu omówiono ulgi obowiązujące w rozliczeniu podatkowym za 2017 r.

ULGA REHABILITACYJNA

Osoby chorujące, niepełnosprawne oraz podatnicy posiadający na swoim utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą przy okazji składania rocznego zeznania podatkowego odliczyć od dochodu określone wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Za wydatki umożliwiające skorzystanie z ulgi uważa się wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10) opłacenie tłumacza języka migowego;

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;

14)  używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;

15)  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

Należy zwrócić uwagę na trzy istotne zmiany, jakie znalazły się w tych przepisach, które dotyczą możliwości odliczenia wydatków na psa oraz za korzystanie z samochodu.

Po zmianie prawo do odliczenia wydatków na psa do kwoty 2280 zł rocznie będą miały wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, do których zalicza się także psy sygnalizujące.

W przypadku wydatków na samochód prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne, niezależnie od grupy inwalidzkiej. Możliwe będzie odliczanie wszystkich wydatków, a nie tylko związanych z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Korzystać z ulgi rehabilitacyjnej może osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, jeśli jest ona współmałżonkiem, dzieckiem własnym i przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem i synową, pasierbem. W takim wypadku podniesiony został nieco limit dochodów uzyskiwanych przez osoby niepełnosprawne będące na utrzymaniu członków swoich rodzin i wynosi 10.080 zł.

Ulgę rehabilitacyjną odliczać mogą osoby składające zeznania roczne PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Osoby, które są opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L) lub rozliczają się kartą podatkową (PIT-16), nie mogą odliczyć od dochodu wydatków na rehabilitację, chyba że posiadają również inne źródła przychodów, rozliczane na zasadach ogólnych (PIT-36 i PIT-37) albo rozliczane przy wykorzystaniu ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). 

DAROWIZNY NA CELE KOŚCIELNE

Odliczyć od dochodu można zarówno darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych, jak również na cele kultu religijnego.

W tym drugim przypadku obowiązuje ogólna zasada mówiąca, że łączna wartość wszystkich odliczanych przez podatnika darowizn nie może przekroczyć kwoty 6% jego dochodu.  Natomiast do limitu nie wlicza się darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów.

Aby odliczenie było możliwe, należy wypełnić PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 oraz załącznik PIT/O. W zeznaniu wskazać należy obowiązkowo kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Odliczenie jest możliwe wyłącznie, jeśli posiada się dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanej organizacji lub jej rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej lub dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna. W dokumentach i w deklaracji podatkowej, jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się co do zasady wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług.

W przypadku darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych obowiązkowym jest pokwitowanie odbioru darowizny oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność tego rodzaju. Darowizny tego rodzaju odliczać można od dochodu, niezależnie od ich wysokości. Nie obowiązuje limit 6% dochodu, natomiast darowizny przekazywać należy wyłącznie na rzecz kościelnych osób prawnych. Przykładowo, w przypadku kościoła katolickiego takimi osobami prawnymi są wyłącznie:

 • metropolie;

 • archidiecezje;

 • diecezje;

 • administratury apostolskie;

 • parafie;

 • kościoły rektoralne (rektoraty);

 • Caritas Polska;

 • Caritas diecezji;

 • Papieskie Dzieła Misyjne.

W załączniku PIT/O darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych wskazać należy jako wynikające z odrębnych ustaw. W załączniku nie trzeba natomiast wypełniać części D - danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwy i adresu.

DAROWIZNY NA CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Odliczenia tego nie należy mylić z 1% podatku, jaki można przekazać w deklaracjach podatkowych. Do ulgi z tytułu darowizny uprawnieni są wyłącznie ci podatnicy, którzy w trakcie roku przekażą w formie pieniędzy lub rzeczowej określoną darowiznę na ściśle określone cele organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co ważne, organizacja musi działać w sferze pożytku publicznego, nie musi mieć jednak statusu organizacji pożytku publicznego.

Aby odliczenie było możliwe, należy wypełnić PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 oraz załącznik PIT/O. W zeznaniu wskazać należy obowiązkowo kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Odliczenie jest możliwe wyłącznie, jeśli:

 • posiada się dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanej organizacji lub jej rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej lub 

 • dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

W dokumentach i w deklaracji podatkowej, jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się co do zasady wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Co ważne, łączna wartość wszystkich odliczanych przez podatnika darowizn (ze wszystkich tytułów) nie może przekroczyć kwoty 6% jego dochodu. 

ULGA INTERNETOWA

Odliczenie dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych na korzystanie z sieci. Może to być koszt korzystania z łącza bezprzewodowego w mieszkaniu, telefonie komórkowym lub urządzeniu przenośnym. Nie ma również znaczenia, czy wydatek ponosi się w miejscu publicznym – np. w kawiarni, czy w urządzeniu prywatnym lub w mieszkaniu. Nie ma znaczenia, czy lokal z dostępem do internetu jest własnością, czy też pozostaje wynajęty lub udostępniony nieodpłatnie do używania.

Wydatek na internet można odliczać maksymalnie do 760 zł rocznie i jedynie przez dwa kolejno następujące po sobie lata.

Warunkiem jest wskazanie ulgi w załączniku PIT/O oraz posiadanie dowodów poniesienia wydatku w roku, za który rozliczana jest ulga, z których wynikają dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

SKŁADKA IKZE

Odliczać od dochodu można składkę na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Odliczenie nie obejmuje już składek opłacanych na IKE. Limit roczny odliczenia w 2017 r. wynosi 5115,60 zł. Odliczenia można dokonać w załączniku PIT/O na podstawie dowodu potwierdzającego ponoszenie składek przez podatnika. Skorzystają z niego osoby składające PIT-37, PIT-36,PIT-28.

DAROWIZNA KRWI

Odliczana jest darowizna realizowana przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty  (wysokość zależy od rodzaju krwi lub jej składników) oraz litrów oddanej krwi lub jej składników. Rekompensata przysługuje dawcy krwi:

1) rzadkiej grupy - w wysokości

a) za 1 litr pobranej krwi - 130 zł,

b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;

2) który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,

b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,

c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:

- pierwszy - 50 zł,

- każdy kolejny - 25 zł,

d) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,

e) za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

Warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

ULGA NA BADANIA I ROZWÓJ

Jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców i obejmuje wydatki kwalifikowane ponoszone na działania wpływające na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa. W ramach ulgi odliczeniu podlega  m.in. część wydatków na korzystnie z aparatury, nabycie materiałów i surowców, prace badawcze, zatrudnienie w celach badań i rozwoju, ekspertyzy i opinie. Ulga wymaga:

 • zwrotu świadczeń nienależnych podatnikowi - jeśli wcześniej podatnik otrzymał różnego rodzaju świadczenia (np. zasiłki), które doliczone zostały do jego dochodu do opodatkowania, a następnie zmuszony został do ich zwrotu, to ma prawo do ulgi w kwocie zwrotu uwzględniającej pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone wcześniej przez płatnika. Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.
 • składki ZUS - w celu obniżenia podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć od uzyskiwanego dochodu wydatki przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne. Odliczenie od dochodu odbywa się albo za pośrednictwem płatnika, albo samodzielnie w deklaracji rocznej. W obu przypadkach ostatecznie składki ZUS należy wykazać w zeznaniu PIT i na tej podstawie ustalić ostateczną wartość zobowiązania podatkowego.

Składki ZUS, które podlegają odliczeniu to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika.

W przypadku pracowników na druku informacyjnym PIT-11 wymienia się składki, które zostały pobrane za niego przez pracodawcę, gdyż są finansowane z jego wynagrodzenia brutto. U przedsiębiorców natomiast odliczenie możliwe jest w przypadku zapłaty tych składek za niego samego i osób z nim współpracujących. Składek pobranych za pracownika lub składek opłacanych za pracownika pracodawca nie może odliczać od swojego dochodu.

Przedsiębiorca ma również wybór, gdyż w przypadku własnych składek na ubezpieczenie społeczne może:

 1. zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów na podanych powyżej zasadach lub
 2. odliczyć je od dochodu w PIT rocznym.

Rozliczenie PIT 2018 - ulgi podatkowe obniżające podatek do zapłaty w 2017 r.

SKŁADKI ZDROWOTNE

Każdy podatnik opłacający w trakcie roku podatkowego samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – ma prawo do odliczenia takiej składki od podatku dochodowego należnego za ten rok.

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrącał  inny podmiot będący ich płatnikiem. Kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Od podatku dochodowego podatnika w pierwszej kolejności odlicza się:

 • składki opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z wyjątkiem składek, których podstawę wymiaru stanowił dochód wolny od podatku na podstawie ustawy albo których podstawę wymiaru stanowił dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

 • składki pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej (tzw. składki zagraniczne).

Do obniżania podatku dochodowego o opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą uprawniony jest wyłącznie przedsiębiorca.  

ULGA PRORODZINNA

Zasady, na jakich rodzice wychowujący dzieci będą mogli dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej za roku 2017 rozliczanej w roku 2018, nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku.  Nadal uprawnieni do odliczenia z tytułu ulgi są tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskiwali w roku podatkowym 2017 dochody opodatkowane według skali podatkowej (mają oni obowiązek złożenia zeznania rocznego na deklaracjach PIT-36 lub PIT-37).

Ulga prorodzinna daje możliwość rodzicowi bądź rodzicom  odliczania od podatku określonej kwoty, której wysokość uzależniona jest wprost od liczby wychowywanych dzieci oraz długości okresu (liczonego w miesiącach, a czasem w dniach), w jakim dzieci pozostawały pod opieką. W przypadku niemożności skorzystania z ulgi w pełnej wysokości z powodu odprowadzenia zbyt niskiego podatku, kwota różnicy między wysokością należnej ulgi a rzeczywiście rozliczonej po spełnieniu dodatkowych warunków, wypłacona zostanie korzystającemu z ulgi rodzicowi dziecka w formie transferu środków z urzędu skarbowego.

Ulga prorodzinna pozwala rodzicom odliczyć od podatku kwotę:
1112,04 zł (po 92,67 zł miesięcznie) – w przypadku wychowywania w danym roku jednego dziecka
2224,08 zł (po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko) – w przypadku wychowywania w danym roku dwojga dzieci (po 1112,04 zł za każde z nich)
4224,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku trójki dzieci (za trzecie dziecko 2000,04 zł - po 166,67 zł miesięcznie)
6924,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku czwórki dzieci (za czwarte dziecko 2700 zł - po 225,00 zł miesięcznie)
2700,00 zł (po 225,00 zł miesięcznie) w przypadku wychowywania każdego kolejnego dziecka przez podatnika

Kwotę odliczeń nalicza się za każdy miesiąc, w którym przysługuje uprawnienie. W sytuacjach, w których tylko przez część roku wystąpiło prawo do ulgi, to kwota roczna odliczana może być proporcjonalnie – w stosunku do miesięcy, gdy prawo to przysługiwało.  Gdy natomiast w trakcie miesiąca nastąpiła np. zmiana władzy rodzicielskiej albo powierzenie dziecka pieczy zastępczej, możliwe jest proporcjonalne podzielenie miesięcznego limitu przez 30 dni i odliczenie 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki.

Ulga na dziecko należy się również za miesiące, w których dziecko zakończyło naukę lub ukończyło wiek powodujący utratę prawa do odliczenia od podatku.

Ulga przysługuje rodzicom bądź rodzicowi (także samotnie wychowującemu dzieci), którzy wykonywali władze rodzicielską nad małoletnim dzieckiem bądź dziećmi. Z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie prawni, pod warunkiem, że dziecko z nimi zamieszkiwało. Uprawnione są również osoby sprawujące opiekę poprzez wypełnianie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego bądź zawartej ze starostą umowy.

Możliwość skorzystania z ulgi warunkowana jest dochodami, jakie osiągają rodzice tylko w przypadku posiadania jednego dziecka. Ulga przysługuje wtedy jedynie osobie, której dochody w roku korzystania z ulgi prorodzinnej nie przekroczyły 112 000 zł. Jeżeli ulgę wykorzystują oboje rodzice – limit wynosi po 56.000 zł na każdego z nich.

Wychowywanie dwojga lub więcej dzieci pozwala na skorzystanie z ulgi niezależnie od wysokości osiąganych dochodów

Kiedy dochody rodzica są na tyle niskie, że nie pozwalają na wykorzystanie ulgi prorodzinnej i odliczenie jej od podatku w pełnym zakresie, rodzic może złożyć wniosek o zwrócenie mu nieodliczonej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Wniosek o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko składa się poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji w składanej deklaracji PIT-37 lub PIT-36

Rodzic musi jednak sprawdzić, czy od jego wynagrodzenia pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwota zwrotu ulgi na dzieci nie może bowiem przekroczyć sumy tych składek odliczonych w deklaracji PIT a pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A/PIT-19A.

ULGA ABOLICYJNA

Przeznaczona jest dla podatników uzyskujących zarobki z krajów, w stosunku do których obowiązuje zasada proporcjonalnego odliczenia  podatku. Jej wartość wyrównuje zastosowanie tej zasady z korzystniejszą dla podatnika zasadą zwolnienia z progresją.

Wyrównanie zasad unikania podwójnego opodatkowania poprzez tę ulgę dotyczy wyłącznie przychodów z zagranicznych umów o pracę, działalności wykonywanej osobiście, zagranicznej firmy lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Dla skorzystania z ulgi należy wypełnić załącznik PIT/O łącznie z PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT-ZG i PIT/O.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT  

Źródło:
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (13)

dodaj komentarz
martini23
Polecam bazę wiedzy na pitax.pl, można dowiedzieć się o ulgach na dziecko i nie tylko, jak to rozliczyć i komu się należy. Warto czytać takie artykuły, bo nikt nie mówi o tych ulgach, a szkoda - to duża korzyść dla jest podatnika. Ja trafiłam na tę bazę wiedzy, jak rozliczałam się przez pitax rok temu.
karolkiewicz
Jakie dokumenty należy posiadać, aby osoba niepełnosprawna mogła odliczyć koszty związane z korzystania z samochodu?
sel
Co do niepełnosprawnych staruszków pow 80 lat na emeryturze, którzy w wieku do 65 lat nie starali się o rentę , kto i jak ma ich prowadzić i na jakie komisje lekarskie żeby odliczyć od podatku z emerytury np aparat słuchowy przepisany przez lekarza specjalistę z dotacją NFZu? laskę czy balkonik czy inne takie?
sel
Czyli normalny człowiek nie może niczego odliczyć..i musi płacić podatek od każdej zarobionej złotówki, bo nie ma żadnej kwoty wolnej od podatku.
open_mind
@ Przyznam szczerze że Moderatora który usuwa moje wpisy mam głęboko w D@pie!
luckow
Zapytaj dlaczego , może masz jakiś błąd w komputerze ,
rubikk
130zł za litr krwi - smiechu warte, niby chcą doceniać krwiodawców, niby chcą zachęcać, bo krwi brakuje a nie da się jej wyprodukować sztucznie, a na koniec roku niezmiennie 130zł - jakby w pysk dać
glos_rozsadku
gdyby nie PIS i gdyby nie PO to wzrosty byłyby 10 razy wyższe.
po_co
Czy porta bankier może sfinansować redaktorowi tego artykułu kurs języka polskiego ?
Nie chodzi o ortografię ale konstrukcja połowy zdań w tym tekście jest gorsza niż tłumaczenia translatora.
glos_rozsadku
adwokat napisał, a nie dziennikarz.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2017

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki