REKLAMA

JSW S.A.: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.

2023-08-28 16:34
publikacja
2023-08-28 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-28
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW”] informuje, że Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, wniesiony przez akcjonariusza Spółki – osobę fizyczną.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny i Zarząd zamierza podjąć stosowne kroki prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki. O dalszych krokach w tej sprawie Spółka będzie informować akcjonariuszy osobnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Filing
of a statement of claim to repeal resolution no. 7 adopted by the
Ordinary Shareholder Meeting on 16 June 2023


Legal
basis:
Article 56 Section 1 Item 2 of the Act on Offerings – current and
periodic information


Body of
the Report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. [Company, JSW]
hereby reports that the Company received, from the Regional Court in
Gliwice, the 10th Commercial Division, a copy of the statement of claim
to repeal Resolution no. 7 adopted by the Ordinary Shareholder Meeting
on 16 June 2023 regarding the distribution of JSW’s net profit for the
financial year ended 31 December 2022, filed by a shareholder of the
Company, who is a natural person.The
Company believes that the action is groundless and the Management Board
intends to take appropriate legal steps to protect the Company’s
justified interest. The Company will inform the shareholders about
further steps in this case in separate current reports.

Legal basis:
§ 19 Section 1 Item 10 of the Regulation issued by the Finance Minister on
29 March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by
Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information
Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-28 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-08-28 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki