REKLAMA

JSW S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

2019-07-09 11:17
publikacja
2019-07-09 11:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-09
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 48/2019 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Stanisława Pruska oraz Pana Roberta Tomanka powołanych na Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Pan Stanisław Prusek, profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Od 2015 Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpoczął
w 1991 roku, gdzie latach 2003 – 2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, a w szczególności doborem i projektowaniem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników przyścianowych oraz rekonsolidacją zrobów zawałowych. Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad
70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Profesor Stanisław Prusek kierował zespołami GIG
w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi
w Europie i świecie. Wykonał szereg prac badawczo-usługowych na zlecenia kopalń węgla kamiennego i firm około górniczych. Prof. Prusek otrzymał w roku 2010 nagrodę naukową
im. Witolda Budryka, przyznaną przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk. W roku 2013 otrzymał Medal im. A.M. Terpigoriewa, odznaczenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, a w roku 2015 Złoty Medal Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku. Jest m.in. członkiem Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego, działającej przy WUG. Jest profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University w Chinach.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Prusek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, jednocześnie jest członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.


Pan Robert Tomanek, doktor habilitowany, profesor oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Autor i współautor ponad 174 publikacji, w tym 11 monografii. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej
w sektorze publicznym. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP (1992-2004), przewodniczący Komisji Transportu PAN w katowickim oddziale (2010-2014), a od 2014 do 2018 jako wiceprzewodniczący. W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A. W latach 2017-2019 (04.07.2019r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. Ponadto od 2005 r. jest Członkiem Komitetu Redakcyjnego „Transportu Miejskiego i Regionalnego”, a od 2009 r. członkiem Rady Programowej kwartalnika „Transport Problems”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Tomanek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: §5 pkt 5), §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-09 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
2019-07-09 Tomasz Śledź Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki