REKLAMA

JSW S.A.: Obroty i szacunek umowy na wartość umowy znaczącej z grupą kapitałową Węglokoks

2015-12-23 23:02
publikacja
2015-12-23 23:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-23
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Obroty i szacunek umowy na wartość umowy znaczącej z grupą kapitałową Węglokoks
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju ("JSW", "Emitent") informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy szacowana wartość umów oraz wysokość obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej JSW a spółkami Grupy Kapitałowej Węglokoks przekroczyła poziom 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, osiągając wartość 608,0 mln zł.
Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa na dostawy węgla kamiennego w latach 2016-2020 z dnia 23.12.2015r ("Umowa") zawarta pomiędzy JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występującą w Umowie jako "Sprzedawca"), w imieniu i na rzecz której działa spółka zależna Polski Koks S.A. a spółką Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach (występującą w Umowie jako "Kupujący"). Umowa przewiduje możliwość przedłużenia o kolejne okresy pod warunkiem zawarcia przez strony stosownego aneksu. W dniu 23.12.2015 r. został również zawarty aneks do ww. Umowy na dostawy węgla kamiennego w 2016 roku ("Aneks"). Szacunkowa wartość dostaw węgla kamiennego w okresie obowiązywania Umowy nie została podana z uwagi na możliwość korygowania ilości w poszczególnych latach jej obowiązywania, natomiast szacowana wartość dostaw na 2016 rok objętych ww. Aneksem wynosi około 185,0 mln zł.
Warunki cenowe przedmiotu dostaw uzgadniane będą przez strony umowy na obopólnie ustalone okresy.
W zakresie kar umownych Umowa zawiera zapisy o możliwości dochodzenia naprawienia udokumentowanej szkody powstałej w wyniku braku realizacji umowy na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-23 Tomasz Gawlik Prezes Zarządu
2015-12-23 Michał Kończak Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki